تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول و دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/4/30 | 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
نیمسال اول ۹۹-۹۸
ثبت نام شنبه ویک شنبه ۲۳و ۹۸/۶/۲۴
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه( هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۹۸/۷/۱۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و۹۸/۷/۱۷
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه ۷و ۹۸/۱۰/۸
ارزیابی( هفته  ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۹/۱۰/۹۸ الی جمعه۹۸/۱۰/۲۰
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳


 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶/ ۹۸/۱۱
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه(هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه  ۲۹ و۹۸/۱۱/۳۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳) سه شنبه  وچهارشنبه ۶ و۹۸/۱۲/۷
حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) شنبه ویکشنبه ۱۰و۹۹/۳/۱۱
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دو شنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه۹۹/۴/۵