نمودار سازمانی و همکارن

 | تاریخ ارسال: 1399/5/2 | 
رئیس دانشگاه صنعتی امبرکبیر
پردیس مواد و فرآیندهای پیشرفته
پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفتهرئیس پژوهشکده مواد و فناوری‌های پیشرفته در نساجی،
دکتر روح‌الله باقرزاده
اعضای شورای پژوهشی
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی
دکترعلی‌اصغر صباغ الوانی، دانشیار مهندسی پلمیر و رنگ
دکتر محمد باقری ، دانشیار مهندسی مواد
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی
 
 
اعضای هیئت علمی
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر علی اکبر مرآتی، دانشیار مهندسی مکانیک، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر میررضا طاهری  اطاقسرا، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری پیشرفته تولید منسوجات
دکترعلی‌اصغر اصغریان‌جدی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه منسوجات صنعتی
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر عبدالحسین صادقی، استادیار مدیریت، گروه مدیریت کسب و کار در صنایع نساجی و پوشاک
دکتر محمد حقیقت‌کیش ، استاد علوم پلیمر، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر سید هژیر بهرامی، استاد تکنولوژی پلیمر و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
 دکتر پرویز نورپناه، دانشیار صنایع نساجی، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر محمدرضا محدث مجتهدی، دانشیار تکنولوژی نساجی، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر مجید منتظر، دانشیار شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات
دکتر ناهید همتی نژاد، استادیارشیمی نساجی و علوم الیاف، گروه فناوری‌های شیمایی منسوجات

 
همکاران صنعتی پژوهشکده
مهندس ناصر زجاجی، مشاور در بخش صنعت نساجی
دکتر عباس آیت اللهی، استادبازنشسته مهندسی نساجی - پوشاک، مشاور در بخش صنعت
جناب آقای سومبات هاکوپیان- دبیر انجمن صنایع پوشاک ایران
دکتر میرهادی سیداصفهانی - استادبازنشسته مهندسی شیمی نساجی، مشاور در بخش صنعت
مهندس نادر خردمند، مدیریت گروه صنعتی آواکتان قشم
مهندس امین مقدم-  مدیرعامل شرکت زرباف امین
مهندس جمشید بصیری- عضو انجمن صنایع نساجی ایران
جناب آقای اکبر رضاپیان - عضو هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران

 
استادپژوهشگران همکار
دکتر داریوش سمنانی، استاد، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر علی صفوی، استادیار، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر محمدسجاد سرایانی بافقی، استادیار، دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
دکتر احسان چهرازی، استادیار، دکتری مهندسی پلیمر
دکتر نایت حبیب، استادیار، دکتری مهندسی شیمی 
کارکنان پژوهشکده
سرکار خانم پریسا جلیلی، کارشناس ارشد پژوهشکده