برنامه امتحانات میان تـرم دروس گروه معارف در نیمسال دوم ۱۴۰۰- ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/1/20 | 
روز تاریخ ساعت نام درس
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۹:۳۰-۸:۳۰ انقلاب اسلامی ایران- اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
۱۰:۳۰-۹:۳۰ اندیشه اسلامی ۲
۱۱:۳۰-۱۰:۳۰ فلسفه اخلاق- عرفان عملی در اسلام- اخلاق مهندسی
۱۲:۳۰-۱۱:۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ تفسیر موضوعی قرآن- تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ انسان در اسلام
۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ فارسی
۱۶:۳۰-۱۵:۳۰ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 
 
تاریخ تنظیم:   ۲۴/۰۱/۱۴۰۰                                                                                                             مدیریت امور آموزشی دانشگاه