لیست دروس مهندسی فناوری اطلاعات

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
 دروس رشته
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، شامل حداقل (۲۶) واحد درسی، متشکل از (۱۲) واحد دروس اصلی، و (۱۲) واحد دروس تخصصی،  و (۲) واحد درس روش تحقیق و پژوهش خواهد بود. همچنین دانشجویان موظفند  تا با اخذ پایان نامه ای معادل با (۶) واحد، دوره آموزشی خود را به پایان رسانند.
 • بخش اول: دروس اصلی:
 1. هدف از در نظر گرفتن دروس اصلی، آشنا نمودن دانشجویان با اصول و دانش اولیه مورد نیاز در رابطه با مبانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، با هدف ایجاد و تقویت توانمندی های لازم در آنان، برای درک، تشخیص و تحلیل نیازهای مختلف در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی، که از طریق ایجاد الگوها، روش ها و ابزارهای مختلف محاسباتی و ارتباطی، می توان مرتفع نمود، است. بر این اساس، محتوای موضوعی این دسته از دروس حالتی کلی و فارغ از زمینه کاربردی خاص خواهد بود.
 2. در بخشی از دروس اصلی، آشنا نمودن دانشجویان با مباحث و توانمندی های عام در حوزه پردازش و محاسبات، اعم از روش ها و ابزارهای مختلف مدیریت و پردازش داده، مدل ها و الگوریتم های محاسباتی برای ایجاد خدمات الکترونیکی، اصول و مبانی فناوری های ارتباطات رایانه ای (کامپیوتری) و امنیت سایبری، مورد توجه خواهد بود.
 3. همچنین در بخش دیگر از این دسته دروس، روش ها و ابزارهای شناسایی و تحلیل نیازمندی های فردی، سازمانی و اجتماعی و نحوه استفاده از ابزارها و امکانات محاسباتی و ارتباطات الکترونیکی، برای پاسخگویی به آنها مد نظر است.
 • بخش دوم: دروس تخصصی:
 1. هدف اصلی در مجموعه دروس تخصصی، ایجاد توانمندی های لازم در دانشجویان برای درک و تشخیص مجموعه نیازها در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی، در یک زمینه یا محیط کاربردی خاص (نظیر تجارت، بانک، حمل و نقل، سلامت، مدرسه، کارخانه و ....)، و نحوه استفاده از توانمندی های مختلف پردازشی و ارتباطات الکترونیکی، با هدف ایجاد یک سامانه فناوری اطلاعاتی خاص منظوره خواهد بود.
 2. بر این اساس، و با توجه به مهمترین زمینه ها و کاربردهای مطرح در حوزه فناوری اطلاعات، و همچنین با توجه به قرابت و ارتباط ضمنی موضوعی و محتوایی، دروس تخصصی بر مبنای عنوان محیط یا نیاز هدف، دسته بندی گردیده، و در قالب بسته های تخصصی، سازماندهی گردیده اند.
 


 
 • انتخاب زمینه تخصصی
دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات می توانند، برای انتخاب و اخذ دروس تخصصی خود از جدول دروس تخصصی، به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند:
 1. شیوه الف) انتخاب دروس تخصصی از یک بسته درسی از  پیش تعریف شده
 • دانشجویان باید پس از انتخاب فقط از یکی از بسته های تخصصی، که دارای عنوان و ترکیب مشخصی از دروس تخصصی بوده، و در جدول دروس تخصصی این برنامه قید شده، نسبت به اخذ و گذراندن حداقل (۴) درس (معادل ۱۲ واحد) از بین آنها اقدام نمایند.
   ۲. شیوه ب) انتخاب دروس تخصصی از بسته اختصاصی با عنوان و ترکیب جدید دروس
 • دانشجویان باید دروس تخصصی خود را، از یک بسته درسی اختصاصی و متفاوت، که دارای عنوان و ترکیبی متفاوت از دروس تخصصی، نسبت به بسته های درسی تعریف شده در جدول دروس تخصصی این برنامه است، اخذ نموده و بگذرانند.
 • این بسته درسی اختصاصی برای هر دانشجو، باید توسط استاد راهنمای دانشجو پیشنهاد، و به تصویب گروه آموزشی برسد. بر این اساس، دانشجویان در این شیوه نیز باید حداقل (۴) درس (معادل ۱۲ واحد) از دروس تعیین شده در بسته اختصاصی خود در دروس تخصصی را اخذ و بگذرانند.