خدمات قابل ارائه از سوی گروه به دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
خدمات قابل ارائه از سوی گروه به دانشجویان
 - تعیین استاد راهنما
 - تصویب پروپوزال پایان نامه
 - تصویب مجوز دفاع از پایان نامه
- صدور مجوز برای درخواست های مختلف دانشجویی (مرخصی تحصیلی، موارد خاص و ....)
 - سایر خدمات آموزشی و پژوهشی حسب قوانین دانشگاه