فراخوان مسابقات مجازی دوچرخه سواری همگانی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
برگزاری جلسه ماهیانه کمیته های فدراسیون / ارائه گزارش اجمالی اهم عملکرد هشت ساله فدراسیون
 

مسابقات مجازی دوچرخه سواری همگانی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
پائیز سال ۱۴۰۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
🔵ثبت نام در سامانه ستاو جهت ارسال کلیپ ها:
https://setav.ir/stay-home

🔴آخرین مهلت ارسال کلیپ ها تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰