فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
جمشید آقازاده مهندسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
2
علیرضا ابراهیمی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
3
سپیده امجد ایرانق
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی مهندسی و علم مواد
4
حمید امیدوار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
5
نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
6
آقای امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
7
داود حقشناس فتمه سری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
8
کامران دهقانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
9
میلاد رضائی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
10
اسلام رنجبرنوده
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
11
علی شمسی پور
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
12
سیدهادی طبائیان
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
13
محمود عباسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی مهندسی و علم مواد
14
علی فرزادی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
15
صادق فیروزی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
16
مصطفی کتابچی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
17
اسکندر کشاورزعلمداری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
18
فرزاد محبوبی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
19
سیدمحمد موسوی خوئی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
20
سیدمحمدحسین میرباقری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
21
سیداحسان میرصالحی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
22
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
23
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد