فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
جمشید آقازاده مهندسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
2
علیرضا ابراهیمی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
3
حمید امیدوار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
4
نادر پروین
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
5
آقای امین جعفری رامیانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
6
داود حقشناس فتمه سری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
7
کامران دهقانی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
8
میلاد رضائی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
9
اسلام رنجبرنوده
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
10
علی شمسی پور
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
11
سیدهادی طبائیان
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
12
محمود عباسی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی مهندسی و علم مواد
13
علی فرزادی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
14
صادق فیروزی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
15
مصطفی کتابچی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
16
اسکندر کشاورزعلمداری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
17
فرزاد محبوبی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
18
سیدمحمد موسوی خوئی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
19
سیدمحمدحسین میرباقری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
20
سیداحسان میرصالحی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
21
مالک نادری
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد
22
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد