ایمان شریفی
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
imansharifiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):