محمد زارعی نژاد
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mzareaut.ac.ir
شماره تماس:
021-66409396
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
928