فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
2126
شهره نصرتی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2127
شهیار پیرزمانی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2128
صباح بختیار
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2129
علی اذرمند
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2130
علی اصغر درویش امیری
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2131
علی اصغر لطیفی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2132
علی حسین صالحی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2133
علی طالبی ترک ابادی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2134
علی فلاحی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2135
علی گلزار
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2136
علیرضا امیدوار
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2137
غلامحسین احمدی نیری
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2138
فاطمه میرزائی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2139
فرهاد طالبی طادی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2140
فرید احمدی کرهرود
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2141
مجید اسدی کنی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2142
مجید سلیمانی روزبهانی
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2143
محسن اسدی کنی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2144
محسن رادمان کیا
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1373
2145
محسن روستایی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2146
محمد احمدی دانالویی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2147
محمدامین نوری
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373
2148
محمدحسین اشجعی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2149
محمدرضا شیرپی
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی
کارشناسی
1373
2150
محمود رحیمیان فرد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی
کارشناسی
1373