بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تماس با ما

         نشانی آدرس جدید دانشگاه: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰ آدرس قبلی دانشگاه: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵ کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱  تلفن: ۶۴۵۴۰(۲۱)۹۸+     ریاست     تلفن:۶۶۴۶۸۰۵۵(۲۱)۹۸+    دورنگار:۶۶۴۱۳۹۶۹(۲۱)۹۸+                                                                                معاونت فرهنگی و دانشجویی     تلفن:۶۴۵۴۲۳۱۰(۲۱)۹۸+     دورنگار:۶۶۴۶۶۸۶۸۱(۲۱)۹۸+     صفحه وب: http://student.aut.ac.ir     معاونت پژهشی و فناوری     تلفن:۶۶۹۵۹۱۴۹(۲۱)۹۸+     دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+     صفحه وب: http://research.aut.ac.ir     معاونت توسعه و مدیریت منابع     تلفن:۶۶۴۰۶۵۶۸(۲۱)۹۸+     دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+     صفحه وب: http://admfin.aut.ac.ir     مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات     تلفن:۶۴۵۴۲۸۲۷(۲۱)۹۸+     دور نگار:۶۶۴۶۹۹۶۱(۲۱)۹۸+     صفحه وب :http://cic.aut.ac.ir      روابط عمومی      تلفن:۶۶۴۱۴۱۱۳(۲۱)۹۸+     دورنگار:۶۶۹۶۳۲۹۲(۲۱)۹۸+     صفحه وب: http://pr.aut.ac.ir