بایگانی بخش کارگاه ها

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

تور مطالعاتی دانشگاه هنگ کنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تور مطالعاتی دانشگاه هنگ کنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

کارگاه چالش های کسب و کار بخش خصوصی در ایران

کارگاه چالش های کسب و کار بخش خصوصی در ایران

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

کارگاه ارتباط با مشتری

کارگاه ارتباط با مشتری

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند

کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند