دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


آقای دکتر ایمان شریفی
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
شماره داخلی: 2813,2814
شماره تلفن: 64542814
خانم مهندس سمانه زینالی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2814
شماره تلفن:
خانم مهندس کتایون کیاشمشکی
کارشناس
شماره داخلی: 2813
شماره تلفن:
خانم سمیه حسنی
کارشناس
شماره داخلی: 2883
شماره تلفن:
خانم مهندس زهرا ابوئی مهرریزی
کارشناس
شماره داخلی: 2813
شماره تلفن: 64542813

آقای مهندس مرتضی محمدی
سرپرست اداره امور خوابگاه
شماره داخلی: 2319(101)
شماره تلفن: 66958016(101)
خانم محبوبه علیدادی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(112)
شماره تلفن: 66958016/17(112)
آقای مجید پیرحسینیان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2319(110)
شماره تلفن: 66958016(110)
آقای محمد صادق کاظمی
مسئول
شماره داخلی: 2319(103)
شماره تلفن: 66958016(103)
آقای عابدین صفدری
کارشناس
شماره داخلی: 2319(122)
شماره تلفن: 66958016/17(122)
آقای مهندس مجید خان بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(119)
شماره تلفن: 66958016(119)
آقای حسن بهاردوست
مسئول
شماره داخلی: 2319(104)
شماره تلفن: 66958016(104)
آقای فرزین گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(111)
شماره تلفن: 66958016/17(111)
آقای سعید ابراهیمی
نقلیه اداره
شماره داخلی: 2319(116)
شماره تلفن: 66958016/17(116)
آقای مجید بهنیا
مسئول
شماره داخلی: 2319(114)
شماره تلفن: 66958016(114)
آقای مصطفی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 66958016-17
شماره تلفن: 66958016-17
آقای نصرت اله مرزبان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2319
شماره تلفن: ۶۶۹۵۸۰۱۶
خانم نازنین بابایی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958016(7)

آقای دکتر بهروز آرزو
رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
شماره داخلی: 66400603
شماره تلفن: 66400603
آقای صباح بختیار
کارشناس
شماره داخلی: 66400603
شماره تلفن: 66400603

آقای دکتر مصطفی کشاورز مروجی
مدیر
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549
خانم فاطمه فیروز
کارشناس
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549
خانم مینا مطیعی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549
خانم مهندس حمیده افشاری
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549
خانم مهندس فاطمه فراهانی خواه
کارشناس
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549
خانم سمیه عباس زاده
کارشناس
شماره داخلی: 2628-2693
شماره تلفن: 66401549

آقای مهندس بهداد واعظ
سرپرست اداره
شماره داخلی: 2348
شماره تلفن: 64542348
خانم مینا خداپناه
کارشناس
شماره داخلی: 2348
شماره تلفن: 64542348

آقای بابک رحیمی اکبر
سرپرست اداره انتشارات دانشگاه
شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای میلاد جلیلی

شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای مهدی فرحناک

شماره داخلی: 2268
شماره تلفن: 66406681-66492878
خانم مرضیه سعیدی نژاد

شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای علی اصغر ملکی

شماره داخلی: 2268
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای علی شیری

شماره داخلی: 3516
شماره تلفن: 66498868
آقای جواد درخشان

شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای حسن اسماعیلی طاهری

شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
خانم مهربانو ملکی عراقی نزاد

شماره داخلی: 2264-2265
شماره تلفن: 66406681-66492878
آقای حمید بازوکار

شماره داخلی: 3516
شماره تلفن: 66498868
آقای فرج الله گودرزی

شماره داخلی: 2268
شماره تلفن: 66406681-66492878

انتظامات درب اصلی
انتظامات درب اصلی
شماره داخلی: 2297
شماره تلفن: 64542297
انتظامات درب اصلی
انتظامات درب اصلی
شماره داخلی: 2299,490
شماره تلفن: 66465618
انتظامات درب رشت
انتظامات درب رشت
شماره داخلی: 3547,491
شماره تلفن: 64543547
انتظامات درب ولی عصر (عج)
انتظامات درب ولی عصر (عج)
شماره داخلی: 2892,3510
شماره تلفن: 64543510
انتظامات درب حافظ جنوبی
انتظامات درب حافظ جنوبی
شماره داخلی: 2247
شماره تلفن: 64542247
انتظامات درب کوچه سعید
انتظامات درب کوچه سعید
شماره داخلی: 2280
شماره تلفن: 64542280
انتظامات ساختمان فارابی
انتظامات ساختمان فارابی
شماره داخلی: 2346,2345
شماره تلفن: 64542345

آقای علی علیزاده
رئیس اداره انجمن های علمی دانشجویی
شماره داخلی: 2893(101)
شماره تلفن:
خانم مهندس عاطفه خواجوی
کارشناس
شماره داخلی: 2893(101)
شماره تلفن:
خانم مهندس سمیه بخشی مجدر
کارشناس
شماره داخلی: 2893(103)
شماره تلفن:
خانم لیلا رضایی
کارشناس
شماره داخلی: 2893(104)
شماره تلفن:
آقای محمد همایون

شماره داخلی: 2893(106)
شماره تلفن:
خانم مهندس نسرین جمشیدی
کارشناس
شماره داخلی: 2893(102)
شماره تلفن:

آقای مهندس علی احسانی
سرپرست اداره
شماره داخلی: 2793-2794-3136-3139
شماره تلفن: 64543139
آقای مصطفی جلالی
کارشناس
شماره داخلی: (106)
شماره تلفن: 2794-3139
آقای حسن نجفی رباطی
کارشناس
شماره داخلی: (108)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم پانته آ محمود زاده تبریزیان
کارشناس
شماره داخلی: (109)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس
شماره داخلی: (111)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم عفت درخشان بخش
مسئول دفتر
شماره داخلی: (101)
شماره تلفن: 2793-2794-3136-3139
امین علیزاده
کارشناس خدمات
شماره داخلی: (105)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم سکینه احمدی

شماره داخلی: (110)
شماره تلفن: 2794-3139
آقای ایرج سلیمانی

شماره داخلی: (112)
شماره تلفن: 2794-3139
مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

شماره داخلی: 5188
شماره تلفن: 64545188
مجتمع ورزشی طبقه اول

شماره داخلی: 2274
شماره تلفن: 64542274
سالن چند منظوره

شماره داخلی: 2799
شماره تلفن: 64542799
مجتمع ورزشی طبقه دوم

شماره داخلی: 5038
شماره تلفن:
استخر

شماره داخلی: (114)
شماره تلفن: 3139
تاسیسات

شماره داخلی: (116)
شماره تلفن: 64543138
زمین چمن

شماره داخلی:
شماره تلفن: 2329
فکس اداره تربیت بدنی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66963287

آقای مهندس سید مهدی پاکدامن
رئیس اداره
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس سینا درویش
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیرحسین محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای سعید معینی صدر

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای غلامعلی ساروقی

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای علی حسن ایرانپور
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای احمد شریفی

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای حمید کریمی دستجردی
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیر نوری پور
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای فیروز ایاز

شماره داخلی: 498
شماره تلفن: 6454498
آقای صادق پاکفر

شماره داخلی: 3523
شماره تلفن: 64543523

آقای حمید رجبی خانیکی
سرپرست اداره تغذیه
شماره داخلی: 3185
شماره تلفن: 64543185
آقای علی احمدی

شماره داخلی: 2795-3540
شماره تلفن: 64542795-3540
خانم اعظم ملکی

شماره داخلی: 2795
شماره تلفن: 64542795

آقای حسین یوسفی

شماره داخلی: 2568
شماره تلفن: 64542568
آقای ایرج سلیمانی

شماره داخلی: 2568
شماره تلفن: 64542568
آقای حبیب انفرادی
ناظر واحد خدمات
شماره داخلی: 2850,2568
شماره تلفن: 64542850

اداره حراست

شماره داخلی: 5020
شماره تلفن: 66971800

آقای مهدی محمدحسینی طاهری
رئیس اداره حقوقی و امور قراردادهای
شماره داخلی: 2217
شماره تلفن: 66400321
خانم مریم آملی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2218
شماره تلفن: 64542218
آقای روح الله کرد کلهر
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2221
شماره تلفن: 64542221
آقای حمیدرضا رمضانی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2235
شماره تلفن:
خانم مینا خداپناه هوجقانی
کارشناس
شماره داخلی: 2217
شماره تلفن:

آقای جعفر غلامی
کارشناس
شماره داخلی: 2321
شماره تلفن: 64542321
آقای ابراهیم چادری زواره فرد
کارشناس
شماره داخلی: 2312
شماره تلفن: 64542312
خانم آزاده کریمی
کارشناس
شماره داخلی: 2304
شماره تلفن: 64542304

آقای رامین منصوری
رئیس
شماره داخلی: ۶۶۴۰۷۷۸۴
شماره تلفن:
آقای مهدی اسلامی

شماره داخلی: 2209,2207
شماره تلفن: 66407784
آقای محسن ساکت مجرد کهنه سری

شماره داخلی: 2209,2207
شماره تلفن: 66407784
آقای مهدی بهرامی

شماره داخلی: 2209,2207
شماره تلفن: 66407784
آقای جواد همتی نصیرمحله

شماره داخلی: 2209,2207
شماره تلفن: 66407784
آقای سیدامیر حسینی
کاردان امور اداری
شماره داخلی: 2207
شماره تلفن: 64542207,64542209

آقای مهندس محمد مهدی طالبی
رئیس
شماره داخلی: ۲۲۴۳
شماره تلفن: 64542243
خانم ایران مرادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5605
شماره تلفن: 64545605
آقای داریوش پاکزاد
کارشناس
شماره داخلی: 5600
شماره تلفن: 64545600
آقای داوود گفتاری
کارشناس
شماره داخلی: 5604
شماره تلفن: 64545604
آقای آیت احمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2243
شماره تلفن: 64542243
آقای سهیل امانی‌پور
کارشناس
شماره داخلی: 2239
شماره تلفن: 64542239
آقای محمد فضائلی فر

شماره داخلی: 05138517600
شماره تلفن: 05138594485
آقای حسین برجی

شماره داخلی: -
شماره تلفن: 091

آقای مهندس سیداحمد میرآقایی
سرپرست اداره کارپردازی و انبارها
شماره داخلی: 5471
شماره تلفن: 66468053
آقای مجید ذبیح پور
حسابدار
شماره داخلی: 5479
شماره تلفن: 66468053
خانم مهندس سمانه قربانخانی
امور مالی
شماره داخلی: 5473
شماره تلفن: 66468053
خانم اکرم حسن زارع
مسئول دفتر انبار
شماره داخلی: 5487
شماره تلفن: 66468053
آقای فخراله مجیدی
حسابدار
شماره داخلی: 5488
شماره تلفن: 66468053
آقای ناصر غیاسوند
خدماتی
شماره داخلی: ….
شماره تلفن: 66468053
خانم حمیده مقصودی
کارشناس
شماره داخلی: 5472
شماره تلفن: 66408443

آقای مهدی آقابراری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2258
شماره تلفن: 64542258
آقای واحد اوردخانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2253
شماره تلفن:
آقای علیرضا پیشقدم
کارشناس
شماره داخلی: 2252
شماره تلفن:
خانم طاهره گنجعلی
کارگزین مسئول
شماره داخلی: 2257
شماره تلفن:
خانم فاطمه علیجان زاده
کارشناس
شماره داخلی: 2257
شماره تلفن:
خانم مهندس بهاره فتاحی

شماره داخلی: 2241
شماره تلفن: 64542241
آقای کمال رضوانی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2259
شماره تلفن:
آقای علی اکبر ایزدی
کارگزین
شماره داخلی: 2259
شماره تلفن:
خانم سیده نهی حکاک
کارشناس
شماره داخلی: 2240
شماره تلفن: 64542240
آقای محمدولی کریمی
بایگان
شماره داخلی: 2242
شماره تلفن: 64542242
آقای اردلان خالقی
کارشناس
شماره داخلی: 2255
شماره تلفن:
آقای امیر خوش باطن
بایگان
شماره داخلی: 2242
شماره تلفن: 64542242
خانم ایران رضایی
کارشناس
شماره داخلی: 2240
شماره تلفن: 64542240

اورژانس تهران ، مستقر در دانشگاه

شماره داخلی: 415,444
شماره تلفن: 66967415
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شماره داخلی: 499
شماره تلفن:

انجمن اسلامی دانشجویان برادران

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66495654

آرایشگاه

شماره داخلی: 2894
شماره تلفن:

آقای دکتر داود ایرانشاهی
رئیس اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری
شماره داخلی: 66462313
شماره تلفن: 66462313
خانم مهندس فریبا علی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5424
شماره تلفن: 66462313
آقای مهندس آرش قاضی تبار
کارشناس
شماره داخلی: 5423
شماره تلفن: 66462313
آقای مهندس علی اصغر علیزاده
کارشناس
شماره داخلی: 5425
شماره تلفن: 66462313
خانم مهندس مژگان فلاحتی
کارشناس
شماره داخلی: 5700
شماره تلفن: 66462313
آقای مهندس محسن رسولی
کارشناس
شماره داخلی: 5426
شماره تلفن: 66462313

باجه بانک تجارت

شماره داخلی: 3507
شماره تلفن: 66964376

بانک ملت شعبه امیرکبیر

شماره داخلی: 2206-2208
شماره تلفن: 66402050

آقای دکتر احمدرضا رحیمی کلاریجانی

شماره داخلی: 2213-2284
شماره تلفن: 64542213

بسیج دانشجویی برادران

شماره داخلی: 3531
شماره تلفن: 66499067 , 66953380

آقای دکتر مجید کوه خیل
مسئول بسیج کارکنان دانشگاه امیرکبیر
شماره داخلی: 2283
شماره تلفن:

آقای مهندس مجتبی نوریان
مدیرعامل بنیاد دانشگاه امیرکبیر
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66978961-2

آقای دکتر علی اصغر صباغ الوانی
رئیس پردیس
شماره داخلی: 5420
شماره تلفن:
آقای اشکبوس حبیبی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 07644483538-9
خانم مهندس لیدا وهابی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 64545406
آقای مهندس حامد فیضی
کارشناس
شماره داخلی: 5401
شماره تلفن: 64545401

آقای دکتر سیدفرهنگ فصیحی
رئیس پارک علم و فناوری
شماره داخلی: 66462244
شماره تلفن: 66462244
خانم زهرا دادگر خانیکی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5709
شماره تلفن: 66462244
خانم مهندس مرضیه سلیمیان
کارشناس مسئول طرح و برنامه
شماره داخلی: 5822
شماره تلفن: 66403184
آقای عبدالرضا خورشیدی
کارشناس روابط عمومی
شماره داخلی: 66414330
شماره تلفن: 66414330
آقای محمدرضا جواهر
رئیس اداره مالی و توسعه کالبدی
شماره داخلی: 5716
شماره تلفن: 66412336
خانم مهندس مریم فرجی
رئیس اداره پذیرش و ارزیابی طرح ها
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66462210
خانم مهندس فاطمه روحانیان
کارشناس ارزیابی
شماره داخلی: 66475984
شماره تلفن: 66475984
خانم مهندس نهال متقی
کارشناس مسئول مرکز رشد
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66403183
آقای محمدرضا ذاکری
کارشناس توسعه
شماره داخلی: 66461191
شماره تلفن: 66461191
آقای محمد میرزایی
کارشناس پشتیبانی
شماره داخلی: 5540
شماره تلفن: 66402525
آقای فرشاد آذرنصر
کارشناس کارگاه
شماره داخلی: 5738
شماره تلفن: 66476852
آقای عطا مستوفی نیا
کارشناس
شماره داخلی: 66470394
شماره تلفن: 66470394
آقای مهندس امیرحسین مشیری
کارشناس
شماره داخلی: 66487174
شماره تلفن: 66487174
مسئول ساختمان
مسئول ساختمان
شماره داخلی: 5585
شماره تلفن: 5585
لابی ورودی برج ابن سینا
لابی ورودی برج ابن سینا
شماره داخلی: 664750900
شماره تلفن: 66978981
انتظامات برج پروفسور حسابی
انتظامات برج پروفسور حسابی
شماره داخلی: 66402441
شماره تلفن: 66402441
انتظامات برج ابن سینا
انتظامات برج ابن سینا
شماره داخلی: 5425
شماره تلفن: 66470363

آقای دکتر غلامرضا هوائی
هیآت علمی
شماره داخلی: 5718
شماره تلفن:

آقای دکتر محمد رحمانی
رئیس پژوهشکده آب، محیط زیست و توسعه پایدار
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66406673
آقای دکتر عبدالله اردشیر
رئیس پژوهشکده محیط زیست
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66406673
آقای دکتر مهدی احمدی
رئیس مرکز مطالعات و توسعه فناوری‌های آب (فناب)
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66406673
آقای دکتر بابک خورسندی
رئیس دفتر توسعه پایدار
شماره داخلی: 5009
شماره تلفن: 64545009
آقای مهندس مرتضی نیک روان
معاون دفتر توسعه پایدار
شماره داخلی: 5009
شماره تلفن: 64545009

آقای دکتر رضا حسینی ابرده
رئیس
شماره داخلی: 2611
شماره تلفن: 64542611

آقای دکتر مهدی غفارزاده
رئیس
شماره داخلی: 64545950
شماره تلفن: 5950

آقای دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان
رئیس پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه
شماره داخلی: 5002
شماره تلفن: 64545002
آقای دکتر مهدی صلای نادری
هیآت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 5002
شماره تلفن: 64545002
آقای مهندس رحیم زال نژاد
کارشناس
شماره داخلی: 5002
شماره تلفن: 64545002

آقای دکتر علیرضا رهایی
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی: 3033
شماره تلفن:

خانم دکتر مریم قصاب زاده سریزدی
رئیس پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک-مرکز فناوری خودرو
شماره داخلی: 3258(3) , 3257(3)
شماره تلفن: 64543257-8
خانم دکتر مریم قصاب زاده سریزدی
هیآت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 3258(3) , 3257(3)
شماره تلفن: 64543257-8
خانم دکتر مریم قصاب زاده سریزدی
رئیس مرکز فناوری خودرو
شماره داخلی: 3258(3) , 3257(3)
شماره تلفن: 64543257-8
خانم سعیده پروایی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3258(1,2),3257(1,2)
شماره تلفن: 64543257-8

آقای دکتر حمید کشوری
سرپرست پژوهشکده
شماره داخلی: 66468137
شماره تلفن: 66468137
آقای مهندس مصطفی بهمن آبادی
معاون اجرایی، مالی و تجاری سازی
شماره داخلی: 5459
شماره تلفن: 66468137-66469238
آقای دکتر ایمان شعبانی
رئیس مرکز
شماره داخلی: 66469238
شماره تلفن: 66469238
آقای دکتر سجاد جعفری
رئیس مرکز
شماره داخلی: 66469015
شماره تلفن: 66469015
آقای دکتر حمید کشوری
رئیس مرکز
شماره داخلی: ۶۶۴۶۸۱۳۷
شماره تلفن: ۶۶۴۶۸۱۳۷

خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66970965
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
معاون پژوهشی
شماره داخلی: 5192
شماره تلفن: 66972304
خانم زهرا سبزعلیان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5944
شماره تلفن: 66970965
خانم مهندس گلی خویشکار
معاون اجرایی
شماره داخلی: 5189
شماره تلفن: 66970965
خانم دکتر سعیده مزینانی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5710
شماره تلفن: 66972304
آقای علیرضا قاسمی
کاپرداز
شماره داخلی: 5954
شماره تلفن: 66970965
آقای دکتر سعید صابرسمندری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5193
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر سعید صابرسمندری
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5191
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5192
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
آقای دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی: 5579
شماره تلفن: 64545579
آقای دکتر علی نیک بخت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5578
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر علی نیک بخت
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم دکتر سعیده مزینانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5170
شماره تلفن: 66972304
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5194
شماره تلفن: 66972304
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم زهرا تقوی
کارشناس
شماره داخلی: 5190
شماره تلفن: 66970965

آقای دکتر علی کارگری
رئیس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم مهندس فرزانه سیمیاری
کارشناس
شماره داخلی: 5718
شماره تلفن:

آقای دکتر سیدمصطفی صفوی همامی
مدیر مرکز
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66470312-66470327
آقای ابراهیم ساریخانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5705
شماره تلفن: 66470312-66470317
آقای دکتر فرهاد فانی صابری
هیأت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470319
آقای دکتر فرهاد فانی صابری
قائم مقام پژوهشکده
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470319
خانم مهندس وفا صدقی

شماره داخلی: 5706
شماره تلفن: 66470312-66470318
آقای مهندس محمدصادق داودی

شماره داخلی: 5186
شماره تلفن: 66470312-66470321
آقای دکتر علی مددی
مدیر گروه
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470324
آقای مهندس رضا ندافی
هیأت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470320
آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
مدیر مرکز
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470326
آقای دکتر حمید زراعتگر
مدیر گروه
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470323
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
مدیر مرکز
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470325

آقای هادی لطفی
دبیر جامعه دانش آموختگان
شماره داخلی: 5771,5767
شماره تلفن:

آقای دکتر علی اکبر مرآتی
رئیس واحد
شماره داخلی: 2323
شماره تلفن: 66465392,66950981,66950983
آقای عباس کریمی
مدیر
شماره داخلی: 2323
شماره تلفن: 66465392
خانم مهندس آمنه فرهادی مقدم
معاون آموزش جهاددانشگاهی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 88807008,88895969,88892144
آقای مهندس سید علی محمدپور
معاون فرهنگی
شماره داخلی: 2323
شماره تلفن: 66465392
خانم مهندس ریحانه میرخانی
معاون پژوهش
شماره داخلی:
شماره تلفن: 88853161,88892143,88808750,8853171
آقای مهدی فراجی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2323
شماره تلفن: 66950981
خانم زهرا شهسواری
مدیر اداری و مالی
شماره داخلی: 66465392
شماره تلفن: 2323

آقای دکتر علیرضا رهایی
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر
شماره داخلی: 2220
شماره تلفن: 64542220
آقای دکتر احمدرضا رحیمی کلاریجانی
مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
شماره داخلی: 2205
شماره تلفن: 66967395
خانم آبروشن

شماره داخلی: 2220 , 19
شماره تلفن: 66468055
آقای دکتر مجید کوه خیل
مشاور رئیس دانشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی سیدی
مشاور رئیس دانشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2219-2220

آقای دکتر مهدی قطعی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2531
شماره تلفن:
خانم مهندس ریحانه سراج زاده
کارشناس پشتیبانی
شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 64542500
آقای هاشم حسن رضایی
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 5666
شماره تلفن: 64545666
آقای دکتر داریوش کیانی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2507
شماره تلفن: 64542507
خانم ناهید سیفی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 64542500
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرسول پورعباس
هیأت علمی
شماره داخلی: 2502
شماره تلفن: 66499064
آقای مهندس مجتبی ترکیان
مسئول امور اداری وپشتیبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
شماره داخلی: 2511
شماره تلفن:
آقای دکتر امید نقشینه ارجمند
مسئول المپیادهای دانشجویی
شماره داخلی: 5673
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا مفیدی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد دیده ور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5665
شماره تلفن:
خانم مهندس سمیرا مریخی
کارشناس امور پژوهشی
شماره داخلی: 2501
شماره تلفن:
خانم فاطمه قاسمی
کارشناس تحصیلات تکمیلی( ارشد)
شماره داخلی: 2550
شماره تلفن:
آقای محسن اسمعیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی( دکتری)
شماره داخلی: 2532
شماره تلفن:
آقای دکتر عرفان صلواتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5661
شماره تلفن:
آقای دکتر علی محدث خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5657
شماره تلفن:
آقای دکتر داریوش کیانی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 64542500
خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق
هیأت علمی
شماره داخلی: 5659
شماره تلفن:
آقای دکتر بهزاد نجفی سقزچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5669
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی شمسی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2538
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5870
شماره تلفن:
آقای دکتر علی حاتم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2546
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر مسعود پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5664
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2504
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا
هیأت علمی
شماره داخلی: 2548
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2542
شماره تلفن: 66463743
خانم فاطمه قلی نژاد
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2529
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز بیدآباد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5655
شماره تلفن:
خانم دکتر زینب اخلاقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5876
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی دهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2503
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر مرتضی میرمحمدرضایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5654
شماره تلفن:
آقای دکتر زاهد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2522
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر ناصر بروجردیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2505
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر مهدی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2547
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر اسماعیل خرّم
مدیر گروه
شماره داخلی: 5877
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن هنری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2534
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر بهروز خسروی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2519
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر علیرضا مفیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
خانم دکتر شمیلا بیاتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5869
شماره تلفن:
خانم دکتر سارا سعیدی مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5658
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد اکبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5875
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد فخار ایزدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2510
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
مسئول کارآموزی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
هیات علمی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه زارع میرک آباد
مدیر گروه
شماره داخلی: 5674
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
مدیر گروه
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای مهندس مهدی یاوری
مسئول سایت کامپیوتری
شماره داخلی: 2514
شماره تلفن: 64542514
آقای مهندس مهیار مجلسی
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2528
شماره تلفن:
آقای دکتر حجت اله ادیبی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2524
شماره تلفن:
آقای دکتر سید احسان اله بنی فاطمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2517
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی تشکری هاشمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2512
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد رحمتی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5662
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5656
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد علی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5672
شماره تلفن:
آقای مهندس سیدمحمدتقی لواسانی

شماره داخلی: 2530
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی میرحسنی
هیئت علمی
شماره داخلی: 2541
شماره تلفن:

آقای حسن نجف زاده
مدیر هسته گزینش دانشگاه
شماره داخلی: 2273
شماره تلفن: 66495520-64542273
خانم مهندس زهره رحیمی
رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی
شماره داخلی: 2270
شماره تلفن: 64542270
خانم مهندس یاسمن بهاء
کارشناس تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن: 64542271
خانم مهندس فاطمه میناوند
کارشناس جذب اعضای هیأت علمی
شماره داخلی: 2272
شماره تلفن: 64542272

آقای دکتر پرویز پروین
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن: 64545233
آقای هادی غرقابی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5200
شماره تلفن: 64545200
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده فیزیک ومهندسی انرژی
شماره داخلی: 5220
شماره تلفن: 66465067
آقای دکتر کاووس میرعباس زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5248
شماره تلفن: 66419506
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
معاون آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی
شماره داخلی: 5270
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی خاکیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5235
شماره تلفن: 64545235
آقای دکتر سعید طالبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5273
شماره تلفن: 64545273
آقای دکتر مرتضی حبیبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن: 64545234
آقای دکتر شهیار سرآمد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5238
شماره تلفن: 64545238
خانم دکتر فرزانه شایگان فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5262
شماره تلفن: 64545262
آقای دکتر حمیدرضا حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5257
شماره تلفن: 64545257
خانم دکتر علاطفه بهزادی فروغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5237
شماره تلفن: 64545237
آقای دکتر سعید ستایشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5252
شماره تلفن: 64545252
آقای دکتر داود ایرجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5277
شماره تلفن: 64545277
آقای دکتر مجتبی شمسایی زفرقندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5252
شماره تلفن: 64545252
آقای دکتر هوشنگ عراقی کزاز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5243
شماره تلفن: 64545243
آقای دکتر داوود کمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5244
شماره تلفن: 64545244
آقای دکتر محمد مهرآفرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5247
شماره تلفن: 64545247
آقای دکتر حسین عباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5242
شماره تلفن: 64545242
خانم دکتر فرح مرصوصی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5251
شماره تلفن: 64545251
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5270
شماره تلفن: 64545270
آقای دکتر پرویز پروین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن: 64545233
آقای دکتر سعید طالبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5273
شماره تلفن: 64545273
آقای دکتر مرتضی حبیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن: 64545234
آقای دکتر حسین آفریده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5230
شماره تلفن: 64545230
آقای دکتر رضا امراللهی بیوکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5232
شماره تلفن: 64545232
آقای دکتر مهدی سهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5256
شماره تلفن: 64545256
آقای دکتر علی بوالی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5241
شماره تلفن: 64545241
آقای دکتر امیر جعفر قلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5245
شماره تلفن: 64545245
آقای دکتر خسرو معدنی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5251
شماره تلفن: 64545251
آقای دکتر هوشیار نوشاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5254
شماره تلفن: 64545254
آقای دکتر محمد حسین رازبین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5248
شماره تلفن: 64545248
خانم دکتر مریم فانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5253
شماره تلفن: 64545253
آقای علی خسروی
کارشناس
شماره داخلی: 5222
شماره تلفن: 64545222
خانم پرستو بیگلری
کارشناس
شماره داخلی: 5208
شماره تلفن: 64545208
خانم فاطمه رجبی
کارشناس
شماره داخلی: 5210
شماره تلفن: 64545210
آقای مهدی موسایی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 5212
شماره تلفن: 64545212
خانم زهرا زینعلی
کارشناس
شماره داخلی: 5225
شماره تلفن: 64545225
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
کارشناس
شماره داخلی: 5208
شماره تلفن:
آقای سید محسن حسینی سرفیروزآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 5215
شماره تلفن: 64545215
خانم آمنه امیرلو
کارشناس
شماره داخلی: 5213
شماره تلفن: 64545213
آقای مهرداد صالحیان
کارشناس
شماره داخلی: 5215
شماره تلفن: 64545215
آقای احمد هوشور

شماره داخلی: 5209
شماره تلفن: 64545209
انجمن علمی و شورای صنفی دانشجویان

شماره داخلی: 5221
شماره تلفن:
آقای مهندس فرهاد حاجی محمد علی
کارشناس
شماره داخلی: 5223
شماره تلفن: 64545223
خانم مهندس بهجت الملوک حیدری
کارشناس
شماره داخلی: 5214
شماره تلفن: 64545214
آقای مجتبی کاظمی قنبرآبادی
تکنیسین
شماره داخلی: 5212
شماره تلفن: 64545212

آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543267
شماره تلفن: 3267
آقای دکتر مهدی مجیدپور
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5842
شماره تلفن: 64545842
آقای دکتر مرتضی زمانیان
معاون دانشکده
شماره داخلی: ۵۸۴۴
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۴
خانم دکتر عسل آغاز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5833
شماره تلفن: 64545833
آقای مهندس سید ایمان میرزاده طباطبائی

شماره داخلی: 5858
شماره تلفن: 64545858
آقای دکتر علیرضا شیخ
هیأت علمی
شماره داخلی: 5837
شماره تلفن: 64545837
خانم زهرا گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 5853
شماره تلفن: 64545853
آقای دکتر امیرناصر اخوان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5834
شماره تلفن: 64545834
خانم دکتر سارا ملکان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5843
شماره تلفن: 64545843
آقای محمدتقی اسکندری
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مدیریت،علم و فناوری
شماره داخلی: 5850
شماره تلفن: 64545850
آقای دکتر محمدبشیر صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5839
شماره تلفن: 64545839
خانم نرگس صداقت فرد
کارشناس
شماره داخلی: 5852
شماره تلفن: 64545852
آقای امیر مقدس
کارپرداز
شماره داخلی: 5851
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۵۱
خانم دکتر مهسا جهان‌دیده

شماره داخلی: ۵۸۳۵
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۳۵
آقای دکتر رضا حاجی ابراهیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5838
شماره تلفن: 64545838
آقای دکتر مهدی اعتماد
هیأت علمی
شماره داخلی: ۵۸۴۶
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۶
آقای دکتر مصطفی مهاجری
هیأت علمی
شماره داخلی: ۵۸۴۷
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۴۷
خانم مهیا محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 5855
شماره تلفن: 64545855

آقای دکتر مجید عبدوس
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5780-5804
شماره تلفن: 66417286
خانم اعظم غلامی
کارشناس
شماره داخلی: 5780 – 5781
شماره تلفن:
آقای دکتر زاهد احمدی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5777
شماره تلفن: 64545777
خانم دکتر الهه کوثری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5802
شماره تلفن: 64545802
خانم دکتر لیلا ناجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5807
شماره تلفن: 64545807
آقای دکتر محمد حسن موسی زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5801
شماره تلفن: 64545801
خانم دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5892
شماره تلفن: 64545892
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 5810
شماره تلفن: 64545810
آقای دکتر زاهد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5777
شماره تلفن: 64545777
آقای دکتر حسین سالار آملی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5891
شماره تلفن: 64545891
آقای دکتر مهران جوانبخت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5806
شماره تلفن: 64545806
آقای دکتر حسن حسینی منفرد
هیات علمی
شماره داخلی: 5775
شماره تلفن: 64545775
آقای دکتر مجید عبدوس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5780-5804
شماره تلفن: 66417286
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5785
شماره تلفن: 64545785
خانم مهندس شهبا تمهیدی
کارشناس
شماره داخلی: 5805
شماره تلفن: 64545805
آقای مهندس امیر احمدی آشتیانی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده شیمی
شماره داخلی: 5808
شماره تلفن: 64545808
خانم دکتر الهه کوثری
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5783
شماره تلفن: 64545783
خانم مهندس لیلا ریاحی
کارشناس
شماره داخلی: 5788
شماره تلفن: 64545788
خانم دکتر لیلا ناجی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5779
شماره تلفن: 64545779
آقای دکتر زاهد احمدی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5775
شماره تلفن: 64545775
آقای دکتر حسین سالار آملی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5891
شماره تلفن: 64545891
آقای دکتر مهران جوانبخت
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5778
شماره تلفن: 64545778
آقای دکتر سید محمود رضایی درویشی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5786
شماره تلفن: 64545786
آقای دکتر محمد حسن موسی زاده
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5774
شماره تلفن: 64545774
آقای دکتر مجید عبدوس
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5889
شماره تلفن: 64545889
خانم مهندس معصومه فلاحی
کارشناس
شماره داخلی: 2919
شماره تلفن: 64542919
خانم مهندس زهره امامی زاده
کارشناس
شماره داخلی: 5890
شماره تلفن: 64545890
خانم دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: ۶۴۵۴۵۸۹۲
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۹۲

آقای دکتر حامد ملاداودی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
خانم فاطمه شیر جعفری
کارشناس
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
خانم منور شهروی
کارشناس
شماره داخلی: 2900
شماره تلفن: 64542900
آقای دکتر حسین سالاری راد
سرپرست
شماره داخلی: 2950
شماره تلفن: 64542950
آقای دکتر حسین حسنی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2945
شماره تلفن: 64542945
آقای دکتر عباس مقصودی قره بلاغ
هیأت علمی
شماره داخلی: 2954
شماره تلفن: 64542954
آقای دکتر اردشیر هزارخانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2968
شماره تلفن: 64542968
آقای دکتر امیر رضا آزادمهر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2915
شماره تلفن: 64542915
آقای دکتر حامد ملاداودی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2908
شماره تلفن: 64542908
آقای دکتر بهرام رضائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2953
شماره تلفن: 64542953
آقای دکتر حمیدرضا رمضی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2926
شماره تلفن: 64542926
آقای دکتر علی مرتضوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2969
شماره تلفن: 64542969
آقای دکتر مهدی سالاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2974
شماره تلفن: 64542974
آقای دکتر حسین سالاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2950
شماره تلفن: 64542950
آقای دکتر همایون کتیبه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2926
شماره تلفن: 64542926
آقای دکتر کوروش شهریار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2972
شماره تلفن: 64542972
آقای دکتر مهدی ایران نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 2937
شماره تلفن: 64542937
آقای دکتر حسن خوشرو
هیأت علمی
شماره داخلی: 2938
شماره تلفن: 64542938
آقای دکتر مجید عطائی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2952
شماره تلفن: 64542952
آقای دکتر پرویز معارف وند
هیأت علمی
شماره داخلی: 2940
شماره تلفن: 64542940
آقای دکتر حسین حسنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2945
شماره تلفن: 64542945
آقای مهندس سید حسن مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2965
شماره تلفن: 64542965
آقای دکتر ابراهیم فرخ
هیأت علمی
شماره داخلی: 2952
شماره تلفن: 64542952
آقای دکتر مرتضی اصانلو
هیأت علمی
شماره داخلی: 2921
شماره تلفن: 64542921
آقای دکتر سجاد افرایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2921
شماره تلفن: 64542921
آقای دکتر سعید نیکوسخن
هیأت علمی
شماره داخلی: 2910
شماره تلفن: 64542910
خانم مهندس لیلا پیک رایگان
کارشناس
شماره داخلی: 2912
شماره تلفن: 64542912
خانم خدیجه حق شنو
کارشناس
شماره داخلی: 2960
شماره تلفن: 64542960
خانم مهندس مریم فقیهی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2924
شماره تلفن: 64542924
آقای مهندس محمد عبادی رجلی
کارشناس
شماره داخلی: 2964
شماره تلفن: 64542964
آقای مهندس مجتبی محب حوری
کارشناس
شماره داخلی: 2975
شماره تلفن: 64542975
آقای مهندس محمد رضا اصلانی

شماره داخلی: 2966
شماره تلفن: 64542966
آقای داوود مرادی سرشت

شماره داخلی: 2946
شماره تلفن: 64542946
آقای مهندس مصطفی چگینی
کارشناس
شماره داخلی: 2943
شماره تلفن: 46542943
آقای غلامحسین علیزاده

شماره داخلی: 2934
شماره تلفن: 64542934

آقای دکتر احد توکلی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3300
شماره تلفن: 64543300
خانم طاهره بنایی طاهری

شماره داخلی: 3300
شماره تلفن: 66466009
خانم ثریا رنجبرآزاد

شماره داخلی:
شماره تلفن: 3301
خانم اکرم براتی فریزهندی
کارشناس
شماره داخلی: 3344
شماره تلفن: 64543344
آقای دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
شماره داخلی: 3320
شماره تلفن: 64543320
آقای پروفسور گئورک قره پتیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3341
شماره تلفن: 64543341
آقای دکتر سعید شریفیان خرطومی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5553
شماره تلفن: 64545553
آقای دکتر محسن معزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5557
شماره تلفن: 64545557
آقای دکتر مهرداد عابدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3319
شماره تلفن: 64543319
خانم مهندس طاهره سیدنا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3324
شماره تلفن: 64543324
آقای مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی برق
شماره داخلی: 3306
شماره تلفن: 64543306
آقای دکتر محمد یاوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3326
شماره تلفن: 64543326
آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3338
شماره تلفن: 64543338
آقای دکتر حسین عسکریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3335
شماره تلفن: 64543335
آقای دکتر کریم فائز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3328
شماره تلفن: 64543328
آقای دکتر مهدی کراری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3345
شماره تلفن: 64543345
آقای دکتر عباس محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3334
شماره تلفن: 64543334
آقای دکتر حسن طاهری قزوینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3352
شماره تلفن: 64543352
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3371
شماره تلفن: 64543371
آقای دکتر محمدباقر منهاج
هیأت علمی
شماره داخلی: 5795
شماره تلفن: 64545795
آقای دکتر احد توکلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3317
شماره تلفن: ۶۶۴۶۶۰۰۹
آقای دکتر سید حمید فتحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3353
شماره تلفن: 64543353
آقای دکتر مسعود شفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3310
شماره تلفن: 64543310
آقای دکتر حسن آقائی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3322
شماره تلفن: 64543322
آقای دکتر احمد افشار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3337
شماره تلفن: 64543337
آقای دکتر جواد شکرالهی مغانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3349
شماره تلفن: 64543349
آقای دکتر سید مصطفی صفوی همامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3313
شماره تلفن: 66470312
آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3309
شماره تلفن: 64543309
آقای دکتر رضا صراف شیرازی
هیأت علمی،مدیرگروه
شماره داخلی: 3318
شماره تلفن: 64543318
آقای دکتر ایاز قربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3314
شماره تلفن: 64543314
آقای دکتر حمید شیخ زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3311
شماره تلفن: 64513311
آقای دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3320
شماره تلفن: 64543320
آقای دکتر فرهاد آزادی نمین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5550
شماره تلفن: 64545550
آقای دکتر حمزه بیرانوند
هیأت علمی
شماره داخلی: 5552
شماره تلفن: 64545552
آقای دکتر امیر جهانشاهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5560
شماره تلفن: 64545560
آقای دکتر محمد اعظم خسروی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5797
شماره تلفن: 64545797
آقای دکتر علی دوست محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3329
شماره تلفن: 64543329
آقای دکتر مجید شالچیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3333
شماره تلفن: 64543333
آقای دکتر امیرنادر عسکرپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5799
شماره تلفن: 64545799
آقای دکتر یاسر نوروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5798
شماره تلفن: 64545798
آقای دکتر وحید پوراحمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5551
شماره تلفن: 64545551
آقای دکتر سیدامیر کاشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3339
شماره تلفن: 64543339
آقای دکتر غلامحسین رضوانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3377
شماره تلفن: 64543337
خانم دکتر پریسا دهخدا
هیأت علمی
شماره داخلی: 5558
شماره تلفن: 64545558
خانم دکتر ساناز سیدین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3342
شماره تلفن: 64543342
خانم دکتر فرزانه عبدالهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3358
شماره تلفن: 64543358
آقای دکتر امیر خرسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5898
شماره تلفن: 64545898
آقای دکتر حسن رستگار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3346
شماره تلفن: 64543346
آقای دکتر حامد نفیسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5811
شماره تلفن: 64545811
آقای دکتر مرتضی محمدی اردهالی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3323
شماره تلفن: 64543323
آقای دکتر محمدجواد عمادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3375
شماره تلفن: 64543375
آقای دکتر ایمان شریفی
مدیر مرکز
شماره داخلی: 5198
شماره تلفن: 64545198
آقای دکتر غلامرضا مرادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3325
شماره تلفن: 64543325
خانم دکتر هاجر عطریانفر
هیأت علمی،استاد مشاور ممتاز
شماره داخلی: 5554
شماره تلفن: 02164545554
آقای دکتر حمیدرضا امین داور
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین شهیر به حسام الدین صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3348
شماره تلفن: 64543348
آقای دکتر سیدمجتبی آقامیرسلیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3321
شماره تلفن: 64543321
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 64543355
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3380
شماره تلفن: 64543380
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 64543355
خانم سارا مرزبان عباس ابادی
کارشناس
شماره داخلی: 3385
شماره تلفن: 64543385
خانم مهندس معصومه رحیم زاده بافتی
کارشناس
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 66498443
آقای مهندس سید مهدی حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 3379
شماره تلفن: 64543379
آقای مهندس ایمان صارمی فرکوشی

شماره داخلی: 3357
شماره تلفن: 3357
خانم مهندس لیلا عزیزی همتی
کارشناس
شماره داخلی: 3384
شماره تلفن: 64543384
خانم مونا مشهدی ابیانه
کارشناس
شماره داخلی: 3305
شماره تلفن: 64543512
آقای مهندس محمود ده نشین
تکنسین
شماره داخلی: 3372
شماره تلفن:
آقای دکتر جعفر میلی منفرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3351
شماره تلفن: 64543351
آقای مهندس علی معصومی
کارشناس
شماره داخلی: 3374
شماره تلفن: 64543374
آقای پروفسور حسن کاتوزیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3388
شماره تلفن: 64543388 - 64543368
آقای دکتر بهروز وحیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3330
شماره تلفن: 64543330
آقای مهندس محمود علی بخشی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای یونس دماوندی

شماره داخلی: 3390
شماره تلفن: 64543390
آقای مهندس جواد استادرضا

شماره داخلی: 3396
شماره تلفن: 64543396
آقای مهندس اسکندر طاهرخانی
کارشناس
شماره داخلی: 3306
شماره تلفن: 64543306
آقای دکتر سید حسین حسینیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3343
شماره تلفن: 64543343
خانم فاطمه رحمانی

شماره داخلی: 64543369
شماره تلفن:
خانم بهناز عظامی
کارشناس
شماره داخلی: 3303
شماره تلفن: 64543303
آقای دکتر احد توکلی
معاون آموزشی
شماره داخلی: 3317
شماره تلفن: 64543317
آقای مهندس حمیدرضا احمدزاده
تکنسین
شماره داخلی: 3371
شماره تلفن: 64543371
خانم زهرا زینی زاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3303
شماره تلفن: 64543303
آقای دکتر حیدرعلی طالبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3340
شماره تلفن: 64543340
آقای محمد خانی مزلقانی
کارشناس
شماره داخلی: 3359
شماره تلفن: 64543359

آقای فرزاد خانی پور

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر کارخانه
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2350
شماره تلفن:
خانم مهندس سیما طباطبایی
مدیر پشتیبانی
شماره داخلی: 2360
شماره تلفن: 64542360
خانم دکتر عاطفه سلوک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5567
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
معاون آموزشی، دانشجوئی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن: 64545575
آقای دکتر حامد آذر نوش
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن: 64542398
آقای دکتر محمد معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5568
شماره تلفن:
خانم مریم بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2379
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2361
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی سیدصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2388
شماره تلفن:
آقای دکتر علی فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2365
شماره تلفن:
آقای دکتر شهریار حجتی امامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2367
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد ربیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2381
شماره تلفن:
خانم دکتر مهناز اسکندری،
هیأت علمی
شماره داخلی: 2362
شماره تلفن:
خانم دکتر فرناز قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2397
شماره تلفن:
آقای دکتر حامد آذر نوش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد تفضلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2385
شماره تلفن:
خانم اعظم آدینی

شماره داخلی: 2383
شماره تلفن:
خانم محبوبه عمادی
کارشناس
شماره داخلی: 2396
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی بستان شیرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2390
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد ساویز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5569
شماره تلفن:
آقای دکتر فرشاد الماس گنج
هیأت علمی
شماره داخلی: 2372
شماره تلفن:
خانم دکتر رعنا ایمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5676
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی احمدی پژوه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5570
شماره تلفن:
خانم مهندس نرگس اشرفی
کارشناس
شماره داخلی: 5574
شماره تلفن:
آقای دکتر ایمان شعبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5571
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا کاتوزیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2373
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس نصیرائی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2498
شماره تلفن:
خانم ناهید محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2374
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی

شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
هیأت علمی
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
مدیر گروه
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر فتورائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2368
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدعطاءالله هاشمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2369
شماره تلفن:
خانم دکتر افرا حاجی زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5566
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد توحیدخواه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2363
شماره تلفن:
آقای علیرضا مشهدی محمدی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر سجاد جعفری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر احمدرضا عرشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2377
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدحسن مرادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2399
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران کسری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2496
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید کشوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2375
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر کارخانه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2497
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی شفیعیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2359
شماره تلفن:
آقای دکتر غلامرضا روحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2380
شماره تلفن:
آقای دکتر نبی اله ابوالفتحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2364
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه حضرتی
کارشناس
شماره داخلی: 2389
شماره تلفن:
خانم مهندس آذردخت سلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 2392
شماره تلفن:
آقای مهندس رحمان رشیدی ورنکش
کارشناس
شماره داخلی: 2391
شماره تلفن:
خانم مهندس سیده مریم پورحجتی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387
خانم مریم حرآبادی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387

آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
خانم فرشته جلالی
کارشناس
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
آقای دکتر مهدی توحیدیان
معاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد مختاری
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 2438
شماره تلفن: 64542438
خانم دکتر سعیده گرجی

شماره داخلی: 2431
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
مدیر گروه
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه گوهرپی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2437
شماره تلفن:
آقای مهندس احمد عطایی فر
کارشناس
شماره داخلی: 2414
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید گرمابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2428
شماره تلفن:
خانم دکتر سعیده گرجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2431
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی توحیدیان
مدیر مرکز نوآوری دانشکده
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی توحیدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر سرابی داریانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2427
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی رفیع زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2405
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد مختاری
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2438
آقای دکتر سعید پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2411
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی پلیمر
شماره داخلی: 2443
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید حدادی اصل
هیأت علمی
شماره داخلی: 2403
شماره تلفن:
آقای دکتر منوچهر خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2485
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد شریف
هیأت علمی
شماره داخلی: 2409
شماره تلفن:
خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2474
شماره تلفن:
آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس
شماره داخلی: 2462
شماره تلفن:
خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2424
شماره تلفن:
خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس
شماره داخلی: 2482
شماره تلفن:
خانم مژگان صفرزاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2448
شماره تلفن:
خانم مهندس مریم امجدی
کارشناس
شماره داخلی: 2418
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا محجوب
هیأت علمی
شماره داخلی: 2473
شماره تلفن: 64542473
آقای دکتر حسین یحیایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2465
شماره تلفن:
آقای دکتر حسام مکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2434
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2425
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس
شماره داخلی: 2461
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2440
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا محمدزاده عطار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2404
شماره تلفن:
خانم دکتر گیتی میرمحمدصادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2442
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن محسنی بزرگی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2441
شماره تلفن:
خانم فریده طالبی
کارشناس
شماره داخلی: 2417
شماره تلفن: 66469162
خانم مهندس انیس جعفری
کارشناس
شماره داخلی: 2483
شماره تلفن: 64542483
آقای دکتر حمید میرزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2420
شماره تلفن:
خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس
شماره داخلی: 2412
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدجواد حافظی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2450
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
هیئت علمی
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2426
شماره تلفن:
خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس
شماره داخلی: 2456
شماره تلفن:
خانم دکتر عزیزه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2410
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2406
آقای دکتر هادی شیرعلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2425
شماره تلفن: 64542425

آقای دکتر حمید زراعتگر
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3120-21
شماره تلفن: 64543120
آقای دکتر محمدرضا خدمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3113
شماره تلفن: 64543113
آقای دکتر حمید زراعتگر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3110
شماره تلفن: 64543110
آقای دکتر آرمان زارع بیدکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 076-33625244
شماره تلفن:
آقای دکتر مصباح سایبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3115
شماره تلفن: 64543115
آقای دکتر محمود غیاثی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3122
شماره تلفن: 64543122
آقای دکتر ایمان فرح بخش
هیأت علمی
شماره داخلی: 07633625244
شماره تلفن: 076-7633625241
آقای دکتر حسن قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3112
شماره تلفن: 64543120
آقای دکتر پرویز قدیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3117
شماره تلفن: 64543117
آقای دکتر مهدی سعید کیاست
هیأت علمی
شماره داخلی: 3115
شماره تلفن: 64543115
آقای دکتر سید حسین موسوی زادگان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3129
شماره تلفن: 64543129
آقای دکتر سید هامان هدایت مفیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 076-33625244
شماره تلفن: 7633625241
آقای دکتر اکبر اسفندیاری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3107
شماره تلفن: 64543107
خانم فاطمه تیموری فرد
کارشناس
شماره داخلی: 3123
شماره تلفن: 64543123
خانم لیلا صفری پور

شماره داخلی: 3505
شماره تلفن: 64543505
آقای علی ندیمی
کارشناس
شماره داخلی: 3120-3121
شماره تلفن: 66419615
آقای دکتر مهدی ایرانمنش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3119
شماره تلفن: 64543119
آقای داوود بایرام پور
مسئو ل سایت
شماره داخلی: 3508
شماره تلفن: 66413508
آقای شیرزاد سالاری
کارشناس
شماره داخلی: 07633625245
شماره تلفن: 07633625245
آقای محمد رضا بابایی زارچ

شماره داخلی: ....
شماره تلفن: ...
خانم طاهره سلامتی

شماره داخلی: 28
شماره تلفن: 07633625245
خانم فاطمه شیخی

شماره داخلی: 22
شماره تلفن: 7633625246
آقای محمد محقری دهباز

شماره داخلی: ....
شماره تلفن: ...
آقای دکتر محمدجواد معتمدی سده
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر اشکان بابازاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5942
شماره تلفن: 64545942
آقای دکتر اشکان بابازاده
مدیر
شماره داخلی: 5942
شماره تلفن: 64545942

آقای دکتر عباس نادری فر
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3200
شماره تلفن: 66499066
خانم مهندس نینا پوررمضانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3200
شماره تلفن: 66499066
آقای دکتر بابک بنکدارپور
معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 3169
شماره تلفن:
خانم دکتر نرگس فلاح
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 3199
شماره تلفن:
آقای دکتر داود ایرانشاهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3189
شماره تلفن:
آقای مهندس مجتبی مزینانیان
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی شیمی
شماره داخلی: 3191
شماره تلفن:
آقای دکتر حبیب آل ابراهیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3177
شماره تلفن:
آقای دکتر غلامرضا پازوکی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3159
شماره تلفن:
خانم دکتر فرزانه وهاب زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3161
شماره تلفن:
خانم مهندس الهام رحیم دوست
کارشناس
شماره داخلی: 3126
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزین ذکائی آشتیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3124
شماره تلفن:
خانم دکتر اعظم خوانین زاده
کارشناس
شماره داخلی: 3167
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس نادری فر
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 3158
خانم طاهره دوست محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 3213
شماره تلفن:
خانم منیره تدین
کارشناس
شماره داخلی: 3178
شماره تلفن:
آقای دکتر روئین حلاج
هیأت علمی
شماره داخلی: 3151
شماره تلفن:
خانم زهرا ربیعی

شماره داخلی: 3181
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی کشاورز مروجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3182
شماره تلفن:
خانم مهندس مینا مددی یگانه
کارشناس
شماره داخلی: 3175
شماره تلفن:
خانم مهندس الهام مفرح
کارشناس
شماره داخلی: 3170
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا نوروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3157
شماره تلفن:
خانم دکتر آزاده مغاره
هیأت علمی
شماره داخلی: 3162
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد مظفریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3193
شماره تلفن:
آقای دکتر علی کارگری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3197
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رحمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3198
شماره تلفن:
خانم دکتر لیلا نصرآزادانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3196
شماره تلفن:
آقای مهندس محمدحسین نمازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3156
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلا صفی خانی
کارشناس
شماره داخلی: 3293
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرضا اروجعلیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3163
شماره تلفن:
آقای دکتر سجاد حبیب زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3195
شماره تلفن:
خانم دکتر منصوره سلیمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3152
شماره تلفن:
آقای دکتر فریبرز رشیدی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3190
شماره تلفن:
آقای دکتر بهرام دبیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3172
شماره تلفن:
خانم مهندس سعیده دبیرنیا
کارشناس
شماره داخلی: 3293
شماره تلفن:
آقای علی اکبر طاهریان
کاپرداز
شماره داخلی: 3194
شماره تلفن:
آقای دکتر بهرام ناصرنژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3291
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا منظمی
کارشناس
شماره داخلی: 3173
شماره تلفن:
آقای دکتر احمدرضا رئیسی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3125
شماره تلفن:
آقای دکتر کاووس فلامکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3160
شماره تلفن:
خانم منیژه میرهاشمی
کارشناس
شماره داخلی: 3179
شماره تلفن:
آقای محمد احمدی
کارشناس
شماره داخلی: 3128
شماره تلفن:
آقای دکتر علیمحمد سهل الدین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3154
شماره تلفن:

آقای دکتر عباس احمدی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5354
شماره تلفن: 64545354
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
معاون آموزشی و بین الملل دانشکده و هیأت علمی
شماره داخلی: 5370
شماره تلفن: 64545370
آقای دکتر رضا قاسمی یقین
مدیر دانشجویی و فرهنگی ، هیأت علمی
شماره داخلی: 5379
شماره تلفن:
خانم آرزو منصوری
مسئول دفتر
شماره داخلی: ۵۳۰۰
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۳۰۰
آقای دکتر محسن شیخ سجادیه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5312
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین فهیمی فر
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
شماره داخلی: 5352-5353
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر عباس سیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5377
شماره تلفن: 64545377
خانم مهندس فاطمه صارمی
کارشناس
شماره داخلی: 5320
شماره تلفن: 64545320
آقای مهندس محمد نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 5368
شماره تلفن: 64545368
آقای دکتر امیر احمدی جاوید
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
آقای مهندس هاشم ابراهیمیان دهکردی

شماره داخلی: 5333
شماره تلفن: 64545333
آقای دکتر سید حسن قدسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5390
شماره تلفن: 64545390
خانم دکتر مریم اشرفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5392
شماره تلفن: 64545392
آقای دکتر سعید منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5362
شماره تلفن: 64545362
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5369
شماره تلفن: 64545369
آقای دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5381
شماره تلفن: 64545381
آقای دکتر داوود فدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5361
شماره تلفن: 64545361
آقای دکتر ناصر شمس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5363
شماره تلفن: 64545363
آقای دکتر پویا حسین پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5396
شماره تلفن: 64545396
آقای دکتر سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5371
شماره تلفن: 64545371
خانم مهندس اکرم ابوطالب
کارشناس
شماره داخلی: 5321
شماره تلفن: 64545321
خانم فریبا بهاروند
کارشناس
شماره داخلی: 5329
شماره تلفن: 66466497
آقای دکتر عباس احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5394
شماره تلفن: 5394
آقای دکتر بهروز کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
خانم مرضیه کبیرسلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 5326
شماره تلفن: 64545326
آقای داوود شریفی نزاد
کارپرداز و مدیر ساختمان
شماره داخلی: 5319
شماره تلفن: 64545319

آقای دکتر سیدجمشید موسوی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر پوریا حاجی کریمی
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 3001
شماره تلفن: 64543001
آقای دکتر میقات حبیبیان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن: 64543042
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن: 64543080
آقای دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3028
شماره تلفن: 64543028
آقای دکتر امیر رضا زراتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3002
شماره تلفن: 64543002
آقای دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3030
شماره تلفن: 64543030
آقای دکتر وحید لطفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3017
شماره تلفن: 64543017
آقای دکتر محمدمهدی علی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3034
شماره تلفن: 64543034
آقای دکتر علی خدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3026
شماره تلفن: 64543026
آقای مهندس شاپور طاحونی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3035
شماره تلفن: 64543035
آقای دکتر محمدحسن سبط
هیأت علمی
شماره داخلی: 3006
شماره تلفن: 64543006
آقای دکتر بهروز بهنام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3005
شماره تلفن: 64543005
آقای دکتر مرتضی کلاهدوزان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3023
شماره تلفن: 64543023
خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 3053
شماره تلفن: 64543053
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3012
شماره تلفن: 64543012
آقای دکتر وحید شاه حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3058
شماره تلفن: 64543058
خانم فاطمه عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3050
شماره تلفن: 64543050
خانم زهره اسدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3038
شماره تلفن: 64543038
آقای دکتر امیر گل رو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3048
شماره تلفن: 64543048
آقای دکتر سیامک ایپکچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن: 64543007
آقای دکتر میقات حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن: 64543042
خانم مریم بادپر
کارشناس
شماره داخلی: 64543053
شماره تلفن: 64543053
آقای مهندس داوود اکبری مهر
کارشناس
شماره داخلی: 3052
شماره تلفن: 64543052
آقای دکتر تورج تقی خانی
هیات علمی
شماره داخلی: 3016
شماره تلفن: 64543016
خانم مهندس زهره عبدالعلی
کارشناس
شماره داخلی: 3037
شماره تلفن: 64543037
آقای وحید عبدی
کارشناس
شماره داخلی: 3072
شماره تلفن: 64543072
خانم فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس
شماره داخلی: 3075
شماره تلفن: 64543075
آقای دکتر احمد طاهرشمسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3013
شماره تلفن:
آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن: 64543070
آقای قنبری
خدمات
شماره داخلی: 3066
شماره تلفن: 64543066
آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3027
شماره تلفن: 64543027
آقای احمد رضی
کارپرداز
شماره داخلی: 3060
شماره تلفن: 64543060
آقای دکتر عباس سروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3009
شماره تلفن:
آقای حسن فشی

شماره داخلی: 3081
شماره تلفن: 64543081
آقای دکتر تقی عبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3031
شماره تلفن: 64543031
آقای دکتر احمد فهیمی فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3011
شماره تلفن: 64543011
آقای حمید اقتصادی

شماره داخلی: 3036
شماره تلفن: 64543036
آقای دکتر مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3010
شماره تلفن: 64543010
آقای مهندس منصور پیدایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3078
شماره تلفن: 64543078
آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس
شماره داخلی: 3054
شماره تلفن: 64543054
آقای دکتر ابوالفضل اسلامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3057
شماره تلفن: 645453057
آقای دکتر رضا مکنون
هیأت علمی
شماره داخلی: 3018
شماره تلفن: 306454
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
هیات علمی
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن: 64543032
آقای دکتر عبدالله اردشیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3015
شماره تلفن: 64543015
خانم مهندس حافظه شکرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن: 64543055
آقای دکتر اردشیر دیلمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3029
شماره تلفن: 64543029
آقای دکتر علیرضا رهایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3033
شماره تلفن: 64543033
آقای دکتر ربیع منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3044
شماره تلفن: 64543044
آقای دکتر فرامرز مودی
هیأت علمی ،مدیر گروه
شماره داخلی: 3074
شماره تلفن: 64543074
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن: 64543070
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
مدیر گروه ،هیات علمی
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن: 64543004
آقای دکتر سیدجمشید موسوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3014
شماره تلفن: 64543014
آقای دکتر کاظم فخاریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3003
شماره تلفن: 64543003
آقای دکتر اقبال شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3065
شماره تلفن: 64543065
آقای دکتر سیدمحمدرضا علوی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3008
شماره تلفن: 64543008
آقای مهندس محمدصادق خالقی مقدم
کارشناس
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن: 64543062
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن: 64543040
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز خوشنودیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3019
شماره تلفن: 64543019
آقای دکتر سعید عرفانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3086
شماره تلفن: 64543086
آقای مهندس شهرام نیکوکار
کارشناس
شماره داخلی: 3064
شماره تلفن: 64543064
آقای دکتر نعمت اله بخشی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3054,3055
شماره تلفن: 64543055,64543054
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3051
شماره تلفن: 64543051
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
سرپرست مرکز کامپیوتر
شماره داخلی: 3051
شماره تلفن: 64543051
آقای حسن بارانی زاده
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
شماره داخلی: 3083
شماره تلفن: 66962395
خانم طاهره هاشم
کارشناس
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر بابک خورسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3088
شماره تلفن: 64543088
آقای دکتر مهدی بنازاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3049
شماره تلفن: 64543049
آقای دکتر حسین کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3047
شماره تلفن: 64543047
آقای دکتر پوریا حاجی کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3001
شماره تلفن: 64543001
آقای دکتر سید محمد فتاحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3022
شماره تلفن: 64543022
آقای دکتر ابوالقاسم کرامتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن: 64543007
آقای دکتر تقی عبادی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3071
شماره تلفن: 64543071
خانم لیلی آخشیج
کارشناس
شماره داخلی: 3071
شماره تلفن: 64543071

آقای دکتر رضا صفابخش
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 64542700
خانم مریم سلیمانی
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
آقای سعید خرّم‌جاه
مسئول امور پشتیبانی دانشکده
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
آقای دکتر امیر کلباسی
معاون آموزشی
شماره داخلی: 5114
شماره تلفن: 64545114
آقای دکتر حسین زینلی
هیات علمی-مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: 2740
شماره تلفن: 64542740
آقای دکتر احمد نیک‌آبادی
هیأت علمی-مدیر گروه هوش مصنوعی و رایانش امن
شماره داخلی: 2749
شماره تلفن: 64542749
آقای دکتر بابک صادقیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2739
شماره تلفن: 64542739
آقای دکتر مسعود صبائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2713
شماره تلفن: 64542713
آقای دکتر مرتضی صاحب‌الزمانی
رئیس پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2720
شماره تلفن: 64542720
آقای دکتر مهران سلیمان‌فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2718
شماره تلفن: 64542718
آقای دکتر احسان ناظرفرد
معاون فرهنگی دانشجوئی دانشکده مهندسی کامپیوتر،هیأت علمی ،استاد مشاور دانشجویان المپیادی
شماره داخلی: 2707
شماره تلفن: 64542707
خانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2704
شماره تلفن: 64542704
آقای دکتر امیر کلباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5114
شماره تلفن: 64545114
آقای دکتر حمیدرضا زرندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2702
شماره تلفن: 64542702
آقای دکتر محمد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2741
شماره تلفن: 64542741
خانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
مسئول دانشجویان استعداد درخشان
شماره داخلی: 2704
شماره تلفن: 64542704
خانم دکتر سعیده ممتازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 64542737
شماره تلفن: 2737
آقای دکتر سیداحمد جوادی
هیات علمی
شماره داخلی: 5115
شماره تلفن: 64545115
آقای دکتر علیرضا باقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2742
شماره تلفن: 64542742
آقای دکتر مهدی صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2715
شماره تلفن: 64542715
آقای دکتر رضا صفابخش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2728
شماره تلفن: 64542728
آقای دکتر محمود ممتازپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2721
شماره تلفن: 64542721
آقای دکتر سیاوش خرسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2706
شماره تلفن: 64542706
آقای دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2733
شماره تلفن: 64542733
آقای دکتر محمدرضا رزازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2732
شماره تلفن: 64542732
آقای دکتر محمدمهدی عبادزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2730
شماره تلفن: 64542730
آقای دکتر حامد فربه
هیأت علمی ،مدیر گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری
شماره داخلی: 2729
شماره تلفن: 64542729
آقای دکتر حمیدرضا شهریاری
معاون تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 2716
شماره تلفن: 64542716
آقای دکتر محمد‌کاظم اکبری فتیدهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 64542736
آقای دکتر مصطفی حقیر‌چهرقانی
هیأت علمی ،مدیر گروه نرم افزار
شماره داخلی: 2750
شماره تلفن: 64542750
آقای عباس قاسمی
تکنسین
شماره داخلی: 2725
شماره تلفن: 64542725
خانم مریم سلیمانی
کارشناس
شماره داخلی: 2700
شماره تلفن: 66419411
خانم هانیه سبزعلی
کارشناس
شماره داخلی: 2703
شماره تلفن: 64542703
خانم مهندس آناهیتا محمد حسنی

شماره داخلی: 2705
شماره تلفن: 64542705
آقای احمدعلی خلیلی خو

شماره داخلی: 2710
شماره تلفن: 64542710
آقای مهندس مهدی قلی پور
کارشناس امور پشتیبانی
شماره داخلی: 2735
شماره تلفن: 64542735
آقای مهندس وحید پویا
کارشناس آموزشی
شماره داخلی: 2714
شماره تلفن: 64542714
خانم مهندس بهار قیطرانیه
کارشناس
شماره داخلی: 2719
شماره تلفن: 64542719
آقای دکتر حامد فربه
هیات علمی
شماره داخلی: 2729
شماره تلفن: 64542729
آقای دکتر احمد عبداله‌زاده بارفروش
هیات علمی
شماره داخلی: 2733
شماره تلفن: 64542733
خانم عذری محمدعلیپور
کارشناس خدمات آموزشی
شماره داخلی: 2738
شماره تلفن: 64542738

آقای دکتر منوچهر صالحی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3400
شماره تلفن: 66405844
آقای دکتر احسان امانی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 3404
شماره تلفن:
آقای دکتر علی کمالی ایگلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 3443
شماره تلفن: 64543443
آقای محسن نوری
مدیر
شماره داخلی: 3401
شماره تلفن: 66490580
آقای دکتر حامد غفاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3422
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز آرزو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3454
شماره تلفن:
خانم زهرا صفیان
کارشناس
شماره داخلی: 3403
شماره تلفن: 64543403
آقای حسن کریمی
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای سید مهدی حسینی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3403
شماره تلفن:
آقای ابراهیم رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 3203
شماره تلفن:
آقای محمد اکبرزاده جعفری

شماره داخلی: 3438
شماره تلفن:
آقای مجید شجاعی
تکنسین
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای علی نادری
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای ابراهیم گودرزی
تکنسین
شماره داخلی: 3483
شماره تلفن:
آقای محمد جواد حبیب الهی
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای محسن کارشناس
کارشناس
شماره داخلی: 3469
شماره تلفن:
آقای محمد رضا اربابیان
کارشناس
شماره داخلی: 3439
شماره تلفن:
آقای رامین مهدوی
کارشناس
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای محمود جمالفر
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن خواجه زاده
رییس مرکز
شماره داخلی: 3446
شماره تلفن:
آقای حسین جودت کردلر
کارشناس
شماره داخلی: 3483
شماره تلفن:
آقای رضا صائبی راد
کارشناس
شماره داخلی: 3203
شماره تلفن:
آقای مظاهر رضوانی نسب

شماره داخلی: 3470
شماره تلفن: 64543470
آقای غلامحسین احمدی بنی
کارشناس
شماره داخلی: 3490
شماره تلفن:
آقای علی محمد زاده
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای محمود برجی فلاح
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای حجت جوادی
تکنسین
شماره داخلی: 3469
شماره تلفن:
آقای دکتر مجید صفار اول
هیأت علمی
شماره داخلی: 3423
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد جعفر کرمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3421
شماره تلفن:
آقای دکتر علی احمدپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3459
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا حسینی ابرده
رییس قطب
شماره داخلی: 3433
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا حیرانی نوبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3412
شماره تلفن:
آقای دکتر حسن رحیم زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3420
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس عباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3425
شماره تلفن:
آقای دکتر نادر منتظرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3415
شماره تلفن:
آقای مهندس سیدمصطفی آقامیر سلیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3407
شماره تلفن: 64543407
آقای دکتر حمید نادران
هیأت علمی
شماره داخلی: 3440
شماره تلفن:
آقای مهندس ناصر فریبرز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3428
شماره تلفن:
آقای دکتر مهیار نراقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3449
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3484
شماره تلفن:
آقای دکتر فیروز بختیاری نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3417
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن بهرامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3457
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه جلیل ثانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3411
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن رضائیان اکبر زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3470
شماره تلفن:
آقای دکتر محمود شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3432
شماره تلفن:
آقای دکتر منوچهر صالحی
رییس قطب
شماره داخلی: 3447
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدعلی صدوق ونینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3450
شماره تلفن:
آقای دکتر مجتبی صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3448
شماره تلفن:
خانم معصومه خجسته مرادی
کارشناس
شماره داخلی: 3405
شماره تلفن: 66952280
آقای دکتر شهریار فریبرز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3460
شماره تلفن:
آقای دکتر منصور کبگانیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3456
شماره تلفن:
آقای دکتر علی کمالی ایگلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3443
شماره تلفن:
آقای حجت قبادی
تکنسین
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3431
شماره تلفن:
آقای دکتر فرشاد برازنده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3442
شماره تلفن:
آقای دکتر فرید رضا بیگلری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3434
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا رازفر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3458
شماره تلفن:
آقای دکتر سید مهدی رضاعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3445
شماره تلفن: 64543445
آقای دکتر عبدالرضا رحیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3452
شماره تلفن: 64543452
آقای دکتر ایرج ستاری فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3426
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر عبدا...
رییس قطب
شماره داخلی: 3446
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا فلاحی آرزودار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3453
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن ملایی داریانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3413
شماره تلفن:
آقای دکتر احسان امانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3404
شماره تلفن:
آقای دکتر حامد ادیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3441
شماره تلفن: 64543441
آقای دکتر علی عظیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3462
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا حاجی محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3427
شماره تلفن:
آقای دکتر طه گودرزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3435
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد محمدی اقدم
رییس قطب
شماره داخلی: 3429
شماره تلفن:
خانم مهندس پروانه احمدوند
کارشناس
شماره داخلی: 3428
شماره تلفن:
خانم بهناز امین اصنافی
کارشناس
شماره داخلی: 3403
شماره تلفن:
آقای محمد رضا شادی

شماره داخلی: 3461
شماره تلفن:
آقای علی صابری قمی
تکنسین
شماره داخلی: 3474
شماره تلفن:
آقای مهدی عظیمی

شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
خانم مژده فرج نژاد
کارشناس
شماره داخلی: 3437
شماره تلفن: 64543437
آقای ابراهیم متحدی
تکنسین
شماره داخلی: 3489
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی موحدیان
سرپرست کارگاه
شماره داخلی: 3485
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن ملائی داریانی
هیات علمی
شماره داخلی: 3413
شماره تلفن: 64543413
آقای دکتر بهزاد بقاپور
هیات علمی
شماره داخلی: 3499
شماره تلفن: 64543499
آقای دکتر افشین تقوایی پور
هیات علمی
شماره داخلی: 3418
شماره تلفن: 64543418
آقای دکتر سید سلمان نوراذر
هیات علمی
شماره داخلی: 3451
شماره تلفن: 64543451
آقای دکتر محمدرضا اسلامی
هیات علمی
شماره داخلی: 3416
شماره تلفن: 64543416
آقای دکتر امیر عبداله
هیات علمی
شماره داخلی: 3419
شماره تلفن: 64543419
خانم مهری حیدری
کارشناس
شماره داخلی: 3409
شماره تلفن: 64543409
خانم محترم صفری نسب

شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای دکتر سید هادی طبائیان
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 64542999
آقای دکتر داوود حق شناس فتمه سری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2909
شماره تلفن: 64542909
آقای مهندس حمید زهره وند
کارشناس
شماره داخلی: 2957
شماره تلفن: 64542957
آقای دکتر میلاد رضائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2936
شماره تلفن: 64542936
آقای دکتر حمید امیدوار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2977
شماره تلفن: 64542977
آقای دکتر صادق فیروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2991
شماره تلفن: 64542991
آقای دکتر مالک نادری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2992
شماره تلفن: 64542992
آقای دکتر سید احسان میرصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2978
شماره تلفن: 64542978
خانم مهندس زهره توکلی سراوانی
کارشناس
شماره داخلی: 2964
شماره تلفن: 64542964
آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2971
شماره تلفن: 64542971
آقای دکتر سید محمد حسین میرباقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2961
شماره تلفن: 64542961
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2939
شماره تلفن: 64542939
آقای دکتر علی فرزادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2928
شماره تلفن: 64542928
آقای غلامرضا جمعی
کارشناس
شماره داخلی: 2930
شماره تلفن: 64542930
آقای دکتر مصطفی کتابچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2955
شماره تلفن: 64542955
آقای دکتر سید محمد موسوی خوئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2959
شماره تلفن: 64542959
آقای دکتر کامران دهقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2973
شماره تلفن: 64542973
آقای دکتر سید هادی طبائیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2933
شماره تلفن: 64542933
خانم مهندس شهره مریم فارسی
کارشناس
شماره داخلی: 2920
شماره تلفن: 64542920
آقای دکتر فرزاد محبوبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2967
شماره تلفن: 64542967
آقای مهندس رضا بهرامی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
شماره داخلی: 2923
شماره تلفن: 64542923
آقای دکتر علی شمسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2958
شماره تلفن: 64542958
آقای دکتر نادر پروین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2911
شماره تلفن: 64542911
آقای دکتر امین جعفری رامیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2990
شماره تلفن: 64542990
خانم زهره بنائی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 66967407
آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2910
شماره تلفن: 64542910
آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2979
شماره تلفن: 64542979
خانم زهره آقابراری
کارشناس
شماره داخلی: 2925
شماره تلفن: 64542925
آقای محمد احتشامی
کارپرداز
شماره داخلی: 2995
شماره تلفن: 64542995
خانم دکتر سپیده امجد
هیات علمی
شماره داخلی: 2996
شماره تلفن:

آقای دکتر محمد امانی تهران
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
خانم شهره مهدوی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
آقای دکتر هادی دبیریان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا محمدعلی مالک
هیأت علمی
شماره داخلی: 2662
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه موسی زادگان
معاون اموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 2687
شماره تلفن: 64542687
آقای دکتر مجید صفر جوهری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2634
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد امانی تهران
هیأت علمی
شماره داخلی: 2682
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر اصغریان جدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2685
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا بابایی لواسانی

شماره داخلی: 2672
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه داداشیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2691
شماره تلفن:
خانم فاطمه شاطرحسینی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
آقای دکتر مجید منتظر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2657
شماره تلفن:
خانم شیرین سپهر

شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلی محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2667
شماره تلفن:
خانم مهندس آزاده رادمنش
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم دکتر آزیتا آسایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2652
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم یوسف زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2677
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین مولوی
کارشناس
شماره داخلی: 2640
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه موسی زادگان
مدیرگروه
شماره داخلی: 2687
شماره تلفن:
آقای مهندس عباس سرشار زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2609
شماره تلفن: 64542609
خانم الهام جهانگیری
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن: 64542615
آقای مهندس حسین ابراهیمی
مسئول امور پشتیبانی
شماره داخلی: 2688
شماره تلفن: 66493526
آقای دکتر هوشنگ نصرتی
هیات علمی
شماره داخلی: 2674
شماره تلفن: 64542674
آقای مهندس یوسف نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 2669
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا کورانی
کارشناس
شماره داخلی: 2683
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
مدیر گروه
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
خانم نرگس محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2641
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی توانایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
آقای دکتر سید محمد حسینی ورکیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2637
شماره تلفن:
آقای دکتر سید محمد عترتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2651
شماره تلفن:
خانم مهندس عصمت مقدسیان
کارشناس
شماره داخلی: 2601
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2616
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالحسین صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2655
شماره تلفن:
آقای حمید علیجانی نرگسی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2629
شماره تلفن:
آقای دکتر هادی دبیریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای کوروش سیفی

شماره داخلی: 2679
شماره تلفن: 64542679
آقای دکتر مسعود لطیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2636
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2603
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی

شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
خانم مهندس کوثر ملکی نسب
کارشناس
شماره داخلی: 2602
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر مرآتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5520
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2658
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای مهندس سبحان نظری
کارشناس
شماره داخلی: 2610
شماره تلفن:
خانم مهندس اقدس سعادتدارآرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن:
آقای مهندس علی بهار ناصری
کارشناس
شماره داخلی: 2660
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
هیات علمی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
آقای مهندس حامد ابرقویی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
خانم دکتر تینا حریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2638
شماره تلفن: 64542638
آقای دکتر مجید منتظر
آزمایشگاه تکمیل
شماره داخلی: 2623
شماره تلفن: 64542623
خانم مهندس عصمت مقدسیان

شماره داخلی: 2617
شماره تلفن: 64542617
خانم دکتر سمیه اکبری

شماره داخلی: 2681
شماره تلفن: 64542681
خانم دکتر سمیه اکبری

شماره داخلی: 2653
شماره تلفن: 64542653
خانم مهندس آزاده رادمنش

شماره داخلی: 2653
شماره تلفن: 64542653
آقای دکتر سید هژیر بهرامی

شماره داخلی: 2675
شماره تلفن: 64542675
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی

شماره داخلی: 2676
شماره تلفن: 64542676
خانم دکتر مریم یوسف زاده

شماره داخلی: 2697
شماره تلفن: 64542697
آقای دکتر مجید منتظر

شماره داخلی: 2649
شماره تلفن: 64542649
آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

شماره داخلی: 2649
شماره تلفن: 64542649
آقای دکتر محمد علی توانایی

شماره داخلی: 2678
شماره تلفن: 64542678
آقای دکتر نوید ربیعی

شماره داخلی: 2624
شماره تلفن: 64542624
آقای دکتر رسول فشارکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2670
شماره تلفن: 64542670
آقای دکتر سید ابوالفضل میردهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2605
شماره تلفن: 64542605
آقای دکتر نوید ربیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2625
شماره تلفن: 64542625

آقای دکتر محمد شریفی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
خانم پریسا جلیلی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
آقای دکتر هادی مهدوی بصیر
معاون دانشکده
شماره داخلی: ۳۵۲۷-۳۵۳۵-۳۵۴۵
شماره تلفن: ۳۵۲۷-۳۵۳۵-۳۵۴۵
آقای دکتر محمد رضا اکبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5137
شماره تلفن: 64545137
آقای دکتر یوسف رفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای دکتر محمد شریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5181
شماره تلفن: 64545181
آقای دکتر یوسف رفیعی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای دکتر محمدجواد عامری شهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5128
شماره تلفن: 64545128
آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5131
شماره تلفن: 64545131
آقای دکتر احسان خامه چی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5154
شماره تلفن: 64545154
آقای دکتر احمدرضا ربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5134
شماره تلفن: 64545134
آقای دکتر جلال فهیم پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5144
شماره تلفن: 64545144
آقای دکتر محمد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5182
شماره تلفن: 64545182
آقای دکتر محمد رضا اکبری
مدیر گروه
شماره داخلی: 5137
شماره تلفن: 64545137
آقای دکتر محسن ده ودار
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی نفت
شماره داخلی: 5152
شماره تلفن: 64545152
آقای مهندس محمد پورصالحی
کارشناس
شماره داخلی: 5135
شماره تلفن: 64545135
خانم مهندس خاطره مقتدر
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای مهندس مهدی رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5175
شماره تلفن: 64545175
آقای محمد کوه خیل
کارشناس
شماره داخلی: 5148
شماره تلفن: 64545148
خانم لیلا ارم
کارشناس
شماره داخلی: 5126
شماره تلفن: 64545126
آقای محمد حسین درفشی
کارشناس
شماره داخلی: 5151
شماره تلفن: 64545151
آقای سید مجتبی موسویان
حسابدار
شماره داخلی: ۵۱۶۴
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۱۶۴
آقای علیرضا متقی
کارشناس
شماره داخلی: 5150
شماره تلفن: 64545150
آقای مرتضی عالی
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای محمد موسیوند

شماره داخلی: 5169
شماره تلفن: 64545169

آقای دکتر ابوالقاسم نقاش
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3222
شماره تلفن: 64543222
آقای سعید روا

شماره داخلی: 3225
شماره تلفن: 64543225
آقای دکتر حسین شاهوردی
معاون آموزشی و دانشجویی
شماره داخلی: 3205
شماره تلفن: 64543205
آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 3223
شماره تلفن: 64543223
آقای دکتر علیرضا مددی

شماره داخلی: 5632
شماره تلفن: 64545632
آقای دکتر ابوالقاسم نقاش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3214
شماره تلفن: 64543214
خانم جمیله یعقوبی
کارشناس تحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3245
شماره تلفن: 64543245
خانم مهندس ژاله عاشقی
کارشناس
شماره داخلی: 3228
شماره تلفن: 64543228
آقای عباس فرجی مهیاری
کارشناس
شماره داخلی: 3278
شماره تلفن: 64543278
خانم مهندس سرورسادات حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 3237
شماره تلفن: 64543237
آقای دکتر حمیدرضا اویسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3215
شماره تلفن: 64543215
آقای سید یحیی حسینی
کارشناس امور اداری ومالی
شماره داخلی: 3209
شماره تلفن: 64543209
آقای دکتر مهدی سبزه پرور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3239
شماره تلفن: 64543239
خانم دکتر سحر نوری
معاون پژوهشی وتحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3207
شماره تلفن: 64543207
آقای دکتر محمدعلی وزیری

شماره داخلی: 3235
شماره تلفن: 64543235
آقای دکتر ابوالقاسم مسگرپورطوسی

شماره داخلی: 3283
شماره تلفن: 64543283
آقای دکتر مهران تاج فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3211
شماره تلفن: 64543211
آقای دکتر امیر رضا قهرمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3201
شماره تلفن: 64543201
خانم پریچهره طیبی
کارشناس تحصیالت تکمیلی
شماره داخلی: 3218
شماره تلفن: 64543218
آقای دکتر محمد همایون صدر
مدیر گروه
شماره داخلی: 3204
شماره تلفن: 64543204
آقای مهندس سید حسن شفتی

شماره داخلی: 3219
شماره تلفن: 64543219
آقای دکتر مجید اسماعیلی فر

شماره داخلی: 5633
شماره تلفن: 64545633
خانم فهیمه خادم موسوی

شماره داخلی: 3222
شماره تلفن: 6454322
خانم مریم باقری
کارشناس
شماره داخلی: 3221
شماره تلفن: 6543221
آقای دکتر مسعود برومند
هیأت علمی
شماره داخلی: 3280
شماره تلفن: 64543280
آقای دکتر کامران رئیسی چرمکانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3238
شماره تلفن: 64543238
آقای دکتر حسین خالقی

شماره داخلی: 3282
شماره تلفن: 64543282
خانم مهندس مریم اعتصامی
کارشناس
شماره داخلی: 5639
شماره تلفن: 64545639
آقای دکتر کامیار منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3216
شماره تلفن: 64543216
آقای مهندس شمس الدین ملکی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی هوافضا
شماره داخلی: 3243
شماره تلفن: 64543243
آقای دکتر صادق تابع جماعت
هیأت علمی
شماره داخلی: 3212
شماره تلفن: 64543212
آقای دکتر سیدمحمدحسین کریمیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3206
شماره تلفن: 64543206
آقای عزیزالله نوائی نوائی
کارشناس
شماره داخلی: 3226
شماره تلفن: 64543226
آقای دکتر حسین حسینی تودشکی
هیئت علمی
شماره داخلی: 3224
شماره تلفن: 64543224
آقای دکتر محمود مانی
هیئت علمی
شماره داخلی: 3284
شماره تلفن: 64543284
آقای دکتر حامد محمد کریمی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5993
شماره تلفن: 64545993
خانم دکتر جیران نفردستگردی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5636
شماره تلفن: 64545636

آقای سید احمد صفوی زاده
رئیس
شماره داخلی: 5188
شماره تلفن: 66962394
آقای ملک حسین عبداللهی

شماره داخلی: 5188
شماره تلفن: 66962394

آقای دکتر فرزاد حاتمی
مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس محمدجواد تائبی
معاون
شماره داخلی: ۶۶۴۱۴۵۹۴(115)
شماره تلفن: ۶۶۴۱۴۵۹۴
آقای مهندس حمید رحیمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای حسن فیض آبادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس جلال الدین عامری شهرابی
عامل مالی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای سعید امیری
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس امیرحسین مهاجر
رئیس اداره
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594

خانم منیژه هاشم خانی
سرپرست اداره
شماره داخلی: 2285
شماره تلفن: 66414113
خانم مهندس عزیزه رحمانی

شماره داخلی: 2285(1)
شماره تلفن: 66414113
آقای حسین رضایی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2285(6)
شماره تلفن: 66414113
آقای مهندس علی اصغر وحدانی
کارشناس
شماره داخلی: 2285(4)
شماره تلفن: 66414113
آقای محمد جعفری طاهری
کارشناس
شماره داخلی: 2285(7)
شماره تلفن: 66414113
آقای سیف اله بابایی

شماره داخلی: 2285(8)
شماره تلفن: 66414113
آقای فرشاد محمدی

شماره داخلی: 2290
شماره تلفن: 64542290
آقای مهدی بخشی
کارشناس
شماره داخلی: 2285
شماره تلفن: 64542285آقای مهندس مصطفی قربانخانی
مدیرعامل
شماره داخلی: 5449
شماره تلفن: 66405577-66469908
خانم سمیه نفریه
کارشناس
شماره داخلی: 5470
شماره تلفن: 66405577-66469908
خانم مرجان دریابیگی
کارشناس
شماره داخلی: 5453
شماره تلفن: 66413523
آقای محمدرضا عادلی
کارشناس
شماره داخلی: 5469
شماره تلفن: 66405577-66469908
آقای علی جلالی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 5465
شماره تلفن: 66405577-66469908

شرکت تعاونی مصرف کارکنان

شماره داخلی: 2249
شماره تلفن: 64542249

آقای امیرحسین شیروانی
صندوق رفاه کارکنان
شماره داخلی: 5927
شماره تلفن: 64545927
خانم اعظم باغستانی
صندوق رفاه
شماره داخلی: 5490
شماره تلفن: 64545490

خانم سهیلا جواهری

شماره داخلی: 3299
شماره تلفن: 64543299

کانون اندیشه دانشجویان مسلمان

شماره داخلی: 2779
شماره تلفن: 64542779
کانون اندیشه دانشجویان مسلمان خواهران

شماره داخلی: 3514
شماره تلفن:

کانون بازنشستگان

شماره داخلی: 2245
شماره تلفن:

آقای دکتر ایمان شعبانی
رئیس کتابخانه
شماره داخلی: 5070
شماره تلفن: 66407418
خانم مرضیه مرادی عالی بری
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5070
شماره تلفن: 66407418
خانم اعظم باغستانی
معاون مرکز
شماره داخلی: 5074
شماره تلفن: 64545074
خانم صدیقه نصرالهی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5078
شماره تلفن:
خانم رقیه قادری
کارشناس
شماره داخلی: 5069
شماره تلفن:
خانم زهره خوانین زاده
کارشناس
شماره داخلی: 5067
شماره تلفن:
آقای بهزاد رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5083
شماره تلفن:
خانم زهرا آخوندی
کارشناس
شماره داخلی: 5081
شماره تلفن:
خانم سمیه آقارضالو
کارشناس
شماره داخلی: 5061
شماره تلفن: 64545061
خانم کبری علیپور
کارشناس
شماره داخلی: 5066
شماره تلفن:
خانم الهام عابدی
کارشناس
شماره داخلی: 5076
شماره تلفن:
آقای علیرضا مشهدی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 5072
شماره تلفن: 64545072
آقای علی ابراهیمی
کارشناس
شماره داخلی: 5082
شماره تلفن:
آقای عباس گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 5063
شماره تلفن:
آقای محمدموسی طالبی پناه
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5080
شماره تلفن:
آقای عیسی عسگری جلیسه
کارشناس
شماره داخلی: 5073
شماره تلفن:

کمیته انضباطی

شماره داخلی: 2643
شماره تلفن:

آقای دکتر هادی میری
مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
خانم جمیله افشاری

شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
آقای مهندس محمد میلائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
آقای دکتر شهرام آهنجان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
آقای مهندس محمد میلائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
خانم دکتر زهرا میرآخوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056
خانم مهندس سونا قلعه
کارشناس
شماره داخلی: 2796
شماره تلفن: 66468056

آقای دکتر مسعود عزیزی
مدیر گروه مستقل زبان های خارجی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
خانم زهرا کشوری

شماره داخلی: 2633
شماره تلفن: 66495431
آقای دکتر مسعود عزیزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
آقای دکتر مسعود عزیزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
آقای دکتر محمدرضا اسلامی خوزانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
آقای دکتر محسن کرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
خانم دکتر فاطمه نامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2633 , 5651
شماره تلفن: 66495431
آقای ابوالقاسم سرابستانی

شماره داخلی: 2633
شماره تلفن: 66495431
خانم دکتر فرزانه دهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2633 , 5645
شماره تلفن: 66495431
آقای محمد رضایی سوادکوهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2632 , 2633
شماره تلفن: 66495431
خانم لیلا برادری
کارشناس
شماره داخلی: 2633 , 5650
شماره تلفن: 66495431

آقای دکتر حسن خداوردیان
مدیر گروه معارف و علوم انسانی
شماره داخلی: 3250
شماره تلفن: 64543250
خانم پروانه فضلعلی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3250
شماره تلفن: 66461330
آقای دکتر سید جواد میر خلیلی
معاون آموزشی گروه
شماره داخلی: 3260
شماره تلفن: 64543260
خانم دکتر مرضیه پروندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3253
شماره تلفن: 64543253
آقای دکتر مهدی گل پرور رزوبهانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3266
شماره تلفن: 64543266
خانم دکتر انسیه مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3253
شماره تلفن: 64543253
آقای دکتر احمدرضا رحیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3275
شماره تلفن: 64543275
آقای لطف اله لطفی
کارشناس
شماره داخلی: 3272
شماره تلفن:
خانم زهرا جمشید پور
کارشناس
شماره داخلی: 3255
شماره تلفن:
آقای ابراهیم جمشید پور

شماره داخلی: 3251
شماره تلفن: 64543251

آقای احمد شاکری
مسئول امور پشتیبانی معاونت پژوهشی
شماره داخلی: 5440
شماره تلفن: 66964416-107
خانم نجمه یعقوبی ارنگه

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66964416-101
خانم مینا حسنی درگاهی

شماره داخلی: 5444
شماره تلفن: 66964416-102
خانم خدیجه شریفی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66964416-111
آقای حسن نریمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5441
شماره تلفن: 66964416-108
آقای علی بیک محمدلو

شماره داخلی: 5544
شماره تلفن: 66964416-104
آقای رضا علیزاده

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66964416-106

آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی
مدیر امور دانشجویان بین الملل
شماره داخلی: 3533
شماره تلفن: 66967396
آقای دکتر احمد پورقاسم شادهی
مدیر مرکز بین المللی زبان
شماره داخلی: 5610
شماره تلفن: 64545610
خانم مهندس منصوره کاری
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5609
شماره تلفن: 64545609
آقای مهندس سهیل شریفی آل آقا
کارشناس
شماره داخلی: 5411
شماره تلفن: 64545411
خانم فاطمه یعقوبی تمرین
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5407
شماره تلفن: 66967396
خانم فاطمه ساعدی
کارشناس
شماره داخلی: 5419
شماره تلفن: 64545419
خانم شیوا همایونفر
کارشناس
شماره داخلی: 5615
شماره تلفن: 64545615
خانم الهام گرامی
کارشناس
شماره داخلی: 5611
شماره تلفن: 64545611
آقای محمد تاج بخش
کارشناس
شماره داخلی: 5611
شماره تلفن: 64545611

آقای دکتر محمد احمدی
مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66952282 (1)
خانم صدیقه ضرابی اقدم

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414851
خانم مهندس اکرم طاهری
معاون مدیریت
شماره داخلی: 5429
شماره تلفن: 66952282 (2)
خانم مهندس مرضیه سلیمیان
کارشناس
شماره داخلی: 5446
شماره تلفن: 66952282
خانم زهرا رحیمی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66460707 - 66952282 (6)
خانم مهندس سمیه جهانبانی
کارشناس
شماره داخلی: 5732
شماره تلفن: 64545732
خانم مهندس سپیده مرادی
کارشناس
شماره داخلی: 5434
شماره تلفن: 66460707 - 66952282 (113)
آقای محمدحسین صبوحی
کارشناس
شماره داخلی: 5577
شماره تلفن: 66460707(4)
آقای دکتر مهدی غفارزاده
مسئول توسعه فناوری
شماره داخلی: 5950
شماره تلفن: 64545950
خانم مهندس مریم نظری
کارشناس امور واحد‌های پژوهشی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66400643

آقای دکتر اباذر ضیایی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
شماره داخلی: 2260
شماره تلفن: 66400824
آقای مهندس سیامک مصری
معاون مدیر
شماره داخلی: 2260-2261
شماره تلفن: 66400824
آقای احمد اسدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 5480
شماره تلفن: 66400824

آقای دکتر احمدرضا رئیسی
مدیر امور آموزشی دانشگاه
شماره داخلی: 2803-4
شماره تلفن: 64542803
خانم مهندس مهناز صابری وند
معاون مدیر
شماره داخلی: 2802
شماره تلفن: 64542802
خانم سیده مرضیه حسن آبادی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2803-4
شماره تلفن: 64542803-4
خانم لیلی نیک نژاد صومعه
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2821
شماره تلفن: 64542821
خانم سمیه گفتاری
کارشناس
شماره داخلی: 2820
شماره تلفن: 64542820
خانم سپیده خوب صفت
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2818
شماره تلفن: 64542818
خانم ترانه تیموری

شماره داخلی: 2810
شماره تلفن: 64542810
آقای علی محمدی شعار

شماره داخلی: 2801
شماره تلفن: 64542801
خانم مهندس سکینه میسی ون
کارشناس
شماره داخلی: 2816
شماره تلفن: 64542816
خانم زهرا باقرپور طهرانی
کارشناس
شماره داخلی: 66967404
شماره تلفن: 66967404
آقای محمدعلی چراغچی

شماره داخلی: 2819
شماره تلفن: 64542819
خانم لیلا صداقت
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 66967404
شماره تلفن: 66967404
آقای مهندس علی برزگری
کارشناس
شماره داخلی: 2812
شماره تلفن: 64542812
آقای مهدی موسائی فراهانی

شماره داخلی: 2811
شماره تلفن: 64542811
آقای مهندس علیرضا امیری ابیانه
کارشناس
شماره داخلی: 2805
شماره تلفن: 64542805
آقای اسلام امانی فر

شماره داخلی:
شماره تلفن:

خانم دکتر منصوره سلیمانی
مدیرکل امور پژوهشی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66460999
خانم مهندس مرضیه بعیدفر
معاون مدیر
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66406591
خانم مریم قزلجه

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66460999
خانم مهندس فاطمه سپهرمنش
کارشناس
شماره داخلی: 5443
شماره تلفن: ۶۶۴۰۶۵۹۱
آقای علیرضا واشقانی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 5720
شماره تلفن: 64545720
خانم آزاده جعفرپور
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414999
خانم هما ارشدی
کارشناس
شماره داخلی: 5447
شماره تلفن: 64545447
خانم نیره مرزبان
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 64545432

آقای مهدی ایران پوری
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
شماره داخلی: 2491-93(102)
شماره تلفن: 64542491(102)
آقای سید مهدی دینی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-2493
شماره تلفن: 2491
آقای سلمان عسکری زاده
معاون
شماره داخلی: 2285
شماره تلفن: 66414113
آقای دکتر عباسعلی محمدی
رئیس اداره
شماره داخلی: ۲۴۹۱-۹۳
شماره تلفن: 64542490
آقای رضا محمودیان
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2491-93(106)
شماره تلفن: 64545197
آقای امیر رضا عابدی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(113)
شماره تلفن: 64542491
خانم آزاده سپهر
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(104)
شماره تلفن: 64545035
خانم زهره بهادیوند چگینی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93 (104)
شماره تلفن: 64545035
خانم مهندس زهرا مهدوی
کارشناس
شماره داخلی: 2491(107)
شماره تلفن:
آقای روح اله شفیعی نسب
مسئول ساختمان
شماره داخلی: 5040
شماره تلفن: 64545040
آقای محسن علیپور
کارپرداز
شماره داخلی: 2491-93(109)
شماره تلفن: 64545029
خانم ثریا پروایی
کارشناس
شماره داخلی: 2777
شماره تلفن: 64542778
آقای ابراهیم خدایی
خدمات
شماره داخلی: 2491-93
شماره تلفن: 64542491(111)
خانم پروین احمدخانی
خدمات
شماره داخلی: 2777
شماره تلفن: 64542778
آقای مهندس وفا اسلامی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای سید محمد تقی زاده
مدیر امور مالی
شماره داخلی: 2230
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس حمیدرضا ربیعی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2230(110)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهرداد جهانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(120)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس محمد قاسمی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(118)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس علیرضا صفری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(138)
شماره تلفن: 64542230
خانم لاله فرهنگ
کارشناس
شماره داخلی: 2230(108)
شماره تلفن: 64542230
خانم عاطفه عابدین زاده عبادی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(107)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهدی عبدالمحمدی

شماره داخلی: 2230(144)
شماره تلفن: 64542230
آقای اصغر کاظمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(125)
شماره تلفن: 64542230(125)
آقای علیرضا طاهرزاده
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای محسن قاقزانی
سرپرست اداره رسیدگی و کنترل اسناد
شماره داخلی: 2230(135)
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا مهدی بابائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(140)
شماره تلفن: 64542230
آقای مرتضی سلطانی طاهر

شماره داخلی: 2230(117)
شماره تلفن: 64542230
خانم اکرم زعفرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(119)
شماره تلفن: 64542230
آقای علی اکبر اسدالهی

شماره داخلی: 5484
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا قوتی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(133)
شماره تلفن: 64542230
خانم سمیه سرشار
کارشناس
شماره داخلی: 2230
شماره تلفن:

آقای دکتر احسان حاجی زاده
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
شماره داخلی: 2215
شماره تلفن: 66497937- 64542215
خانم معصومه شهبازی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2215
شماره تلفن: 66497937- 64542215
آقای مهندس امیر برادران گوگانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 5680
شماره تلفن: 64545680
خانم مهندس فاطمه مقانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2214
شماره تلفن: 64542214
خانم سولماز نیکجوفرد
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2216
شماره تلفن: 64542216
خانم مهندس معصومه نصیری
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5681
شماره تلفن: 64545681
خانم مهندس فاطمه حجتی کرمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5686
شماره تلفن: 64545686
خانم مهندس اعظم کریمی رائینی
کارشناس
شماره داخلی: 5043
شماره تلفن: 64545043
خانم سهیلا بخشی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5049
شماره تلفن: 64545049

آقای بهروز بهنام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 3232-3269
شماره تلفن: 64543232
آقای کیهان صداقت
معاون مدیر
شماره داخلی: 3232
شماره تلفن: 64543232
خانم محبوبه آبروشن
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3232-3269(1)
شماره تلفن: 64543232
خانم فاطمه نجفیان
کارشناس
شماره داخلی: 3232-3269(3)
شماره تلفن: 64543232