دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سلمان نیک صفت
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: 2827,2829,2836
شماره تلفن: 66406689-66469960
خانم معصومه جعفری

شماره داخلی: 2879-2828-5555,2827,2836,2829
شماره تلفن: 66406689-66469960
خانم مهندس شادی حقیقت پور
رئیس اداره
شماره داخلی: 2869
شماره تلفن:
آقای مهندس محمدرضا نطقی طاهری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2870
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلا حیدری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2880
شماره تلفن:
آقای مهندس سیامک مصری
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5500
شماره تلفن: 66973113
خانم مهندس آزاده متولیان
کارشناس
شماره داخلی: 5007
شماره تلفن:
خانم سهیلا کیانی

شماره داخلی: 2868
شماره تلفن:
خانم مهندس فریبا ولی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2844
شماره تلفن:
خانم مرضیه کسرائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2865
شماره تلفن:
آقای مهندس سید حسین حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 2882
شماره تلفن: 64542882
خانم مهندس مریم احمدی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2875
شماره تلفن:
آقای محسن عاشری

شماره داخلی: 2834
شماره تلفن:
آقای علی زارعی

شماره داخلی: 2248
شماره تلفن:
آقای مجید قاسمی

شماره داخلی: 2830
شماره تلفن:
خانم زینب دهقانی
کارشناس
شماره داخلی: 5057-5059-2876
شماره تلفن: 64542876
آقای مهندس مجید قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2874
شماره تلفن:
آقای مهندس محمد مهدی رحیمی
کارشناس
شماره داخلی: 2881
شماره تلفن:
آقای مهندس محمد مشایخ
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2873

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها