دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای عباس اله یاری بلداجی
رئیس اداره
شماره داخلی: 3139
شماره تلفن: 64543139
خانم حدیث پازوکی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2793- 3139-3136-2794
شماره تلفن: 64542793
خانم پانته آ محمود زاده تبریزیان
کارشناس
شماره داخلی: 2793- 3139
شماره تلفن: 64542793
آقای محمد فرزام
کارشناس
شماره داخلی: 2793- 3139
شماره تلفن: 64542793
آقای آرش عزیزی

شماره داخلی: 2793- 3139-3136-2794
شماره تلفن: 64542793
امین علیزاده

شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای حسن نجفی رباطی
کارشناس
شماره داخلی: 2793-3139
شماره تلفن: 64542793
آقای کیوان مرادیان
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2793- 3139
شماره تلفن: 64542793
خانم سکینه احمدی

شماره داخلی: 2793- 3139-3136-2794
شماره تلفن: 64542793
خانم زینب بیگم موسوی

شماره داخلی: 5188
شماره تلفن:
آقای حسین مبینی

شماره داخلی: 5038
شماره تلفن: 64545038
آقای حمید فتحی

شماره داخلی: 2799
شماره تلفن:
آقای علی گلی پور کلده

شماره داخلی: 2793
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها