دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66970965
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
معاون پژوهشی
شماره داخلی: 5192
شماره تلفن: 66972304
خانم زهرا سبزعلیان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5944
شماره تلفن: 66970965
خانم مهندس گلی خویشکار
معاون اجرایی
شماره داخلی: 5189
شماره تلفن: 66970965
خانم دکتر سعیده مزینانی
هیئت علمی
شماره داخلی: 5710
شماره تلفن: 66972304
آقای علیرضا قاسمی
کاپرداز
شماره داخلی: 5954
شماره تلفن: 66970965
آقای دکتر سعید صابرسمندری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5193
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر سعید صابرسمندری
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5191
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5192
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
آقای دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی: 5579
شماره تلفن: 64545579
آقای دکتر علی نیک بخت
هیأت علمی
شماره داخلی: 5578
شماره تلفن: 66972304
آقای دکتر علی نیک بخت
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم دکتر سعیده مزینانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5170
شماره تلفن: 66972304
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5194
شماره تلفن: 66972304
خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک
رئیس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66958014
خانم زهرا تقوی
کارشناس
شماره داخلی: 5190
شماره تلفن: 66970965

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها