دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر احد توکلی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3300
شماره تلفن: 64543300
خانم طاهره بنایی طاهری

شماره داخلی: 3300
شماره تلفن: 66466009
خانم ثریا رنجبرآزاد

شماره داخلی:
شماره تلفن: 3301
خانم اکرم براتی فریزهندی
کارشناس
شماره داخلی: 3344
شماره تلفن: 64543344
آقای دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
شماره داخلی: 3320
شماره تلفن: 64543320
آقای پروفسور گئورک قره پتیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3341
شماره تلفن: 64543341
آقای دکتر سعید شریفیان خرطومی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5553
شماره تلفن: 64545553
آقای دکتر محسن معزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5557
شماره تلفن: 64545557
آقای دکتر مهرداد عابدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3319
شماره تلفن: 64543319
خانم مهندس طاهره سیدنا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3324
شماره تلفن: 64543324
آقای مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی برق
شماره داخلی: 3306
شماره تلفن: 64543306
آقای دکتر محمد یاوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3326
شماره تلفن: 64543326
آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3338
شماره تلفن: 64543338
آقای دکتر حسین عسکریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3335
شماره تلفن: 64543335
آقای دکتر کریم فائز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3328
شماره تلفن: 64543328
آقای دکتر مهدی کراری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3345
شماره تلفن: 64543345
آقای دکتر عباس محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3334
شماره تلفن: 64543334
آقای دکتر حسن طاهری قزوینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3352
شماره تلفن: 64543352
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3371
شماره تلفن: 64543371
آقای دکتر محمدباقر منهاج
هیأت علمی
شماره داخلی: 5795
شماره تلفن: 64545795
آقای دکتر احد توکلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3317
شماره تلفن: ۶۶۴۶۶۰۰۹
آقای دکتر سید حمید فتحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3353
شماره تلفن: 64543353
آقای دکتر مسعود شفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3310
شماره تلفن: 64543310
آقای دکتر حسن آقائی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3322
شماره تلفن: 64543322
آقای دکتر احمد افشار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3337
شماره تلفن: 64543337
آقای دکتر جواد شکرالهی مغانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3349
شماره تلفن: 64543349
آقای دکتر سید مصطفی صفوی همامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3313
شماره تلفن: 66470312
آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3309
شماره تلفن: 64543309
آقای دکتر رضا صراف شیرازی
هیأت علمی،مدیرگروه
شماره داخلی: 3318
شماره تلفن: 64543318
آقای دکتر ایاز قربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3314
شماره تلفن: 64543314
آقای دکتر حمید شیخ زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3311
شماره تلفن: 64513311
آقای دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3320
شماره تلفن: 64543320
آقای دکتر فرهاد آزادی نمین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5550
شماره تلفن: 64545550
آقای دکتر حمزه بیرانوند
هیأت علمی
شماره داخلی: 5552
شماره تلفن: 64545552
آقای دکتر امیر جهانشاهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5560
شماره تلفن: 64545560
آقای دکتر محمد اعظم خسروی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5797
شماره تلفن: 64545797
آقای دکتر علی دوست محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3329
شماره تلفن: 64543329
آقای دکتر مجید شالچیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3333
شماره تلفن: 64543333
آقای دکتر امیرنادر عسکرپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5799
شماره تلفن: 64545799
آقای دکتر یاسر نوروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5798
شماره تلفن: 64545798
آقای دکتر وحید پوراحمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5551
شماره تلفن: 64545551
آقای دکتر سیدامیر کاشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3339
شماره تلفن: 64543339
آقای دکتر غلامحسین رضوانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3377
شماره تلفن: 64543337
خانم دکتر پریسا دهخدا
هیأت علمی
شماره داخلی: 5558
شماره تلفن: 64545558
خانم دکتر ساناز سیدین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3342
شماره تلفن: 64543342
خانم دکتر فرزانه عبدالهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3358
شماره تلفن: 64543358
آقای دکتر امیر خرسندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5898
شماره تلفن: 64545898
آقای دکتر حسن رستگار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3346
شماره تلفن: 64543346
آقای دکتر حامد نفیسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5811
شماره تلفن: 64545811
آقای دکتر مرتضی محمدی اردهالی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3323
شماره تلفن: 64543323
آقای دکتر محمدجواد عمادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3375
شماره تلفن: 64543375
آقای دکتر ایمان شریفی
مدیر مرکز
شماره داخلی: 5198
شماره تلفن: 64545198
آقای دکتر غلامرضا مرادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3325
شماره تلفن: 64543325
خانم دکتر هاجر عطریانفر
هیأت علمی،استاد مشاور ممتاز
شماره داخلی: 5554
شماره تلفن: 02164545554
آقای دکتر حمیدرضا امین داور
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین شهیر به حسام الدین صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3348
شماره تلفن: 64543348
آقای دکتر سیدمجتبی آقامیرسلیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3321
شماره تلفن: 64543321
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 64543355
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3380
شماره تلفن: 64543380
خانم مهندس طاهره سیدنا
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 64543355
خانم سارا مرزبان عباس ابادی
کارشناس
شماره داخلی: 3385
شماره تلفن: 64543385
خانم مهندس معصومه رحیم زاده بافتی
کارشناس
شماره داخلی: 3355
شماره تلفن: 66498443
آقای مهندس سید مهدی حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 3379
شماره تلفن: 64543379
آقای مهندس ایمان صارمی فرکوشی

شماره داخلی: 3357
شماره تلفن: 3357
خانم مهندس لیلا عزیزی همتی
کارشناس
شماره داخلی: 3384
شماره تلفن: 64543384
خانم مونا مشهدی ابیانه
کارشناس
شماره داخلی: 3305
شماره تلفن: 64543512
آقای مهندس محمود ده نشین
تکنسین
شماره داخلی: 3372
شماره تلفن:
آقای دکتر جعفر میلی منفرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3351
شماره تلفن: 64543351
آقای مهندس علی معصومی
کارشناس
شماره داخلی: 3374
شماره تلفن: 64543374
آقای پروفسور حسن کاتوزیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3388
شماره تلفن: 64543388 - 64543368
آقای دکتر بهروز وحیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3330
شماره تلفن: 64543330
آقای مهندس محمود علی بخشی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای یونس دماوندی

شماره داخلی: 3390
شماره تلفن: 64543390
آقای مهندس جواد استادرضا

شماره داخلی: 3396
شماره تلفن: 64543396
آقای مهندس اسکندر طاهرخانی
کارشناس
شماره داخلی: 3306
شماره تلفن: 64543306
آقای دکتر سید حسین حسینیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3343
شماره تلفن: 64543343
خانم فاطمه رحمانی

شماره داخلی: 64543369
شماره تلفن:
خانم بهناز عظامی
کارشناس
شماره داخلی: 3303
شماره تلفن: 64543303
آقای دکتر احد توکلی
معاون آموزشی
شماره داخلی: 3317
شماره تلفن: 64543317
آقای مهندس حمیدرضا احمدزاده
تکنسین
شماره داخلی: 3371
شماره تلفن: 64543371
خانم زهرا زینی زاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3303
شماره تلفن: 64543303
آقای دکتر حیدرعلی طالبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3340
شماره تلفن: 64543340
آقای محمد خانی مزلقانی
کارشناس
شماره داخلی: 3359
شماره تلفن: 64543359

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها