دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر حمید گرمابی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
خانم فرشته جلالی
کارشناس
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 2410
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 2440
شماره تلفن: 66418107
خانم دکتر سعیده گرجی

شماره داخلی: 2431
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
مدیر گروه
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه گوهرپی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2437
شماره تلفن:
آقای مهندس احمد عطایی فر
کارشناس
شماره داخلی: 2414
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر سرابی داریانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2427
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2411
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
کارشناس
شماره داخلی: 2443
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید حدادی اصل
هیأت علمی
شماره داخلی: 2403
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی رفیع زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2405
شماره تلفن:
آقای دکتر منوچهر خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2485
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد شریف
هیأت علمی
شماره داخلی: 2409
شماره تلفن:
خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2474
شماره تلفن:
آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس
شماره داخلی: 2462
شماره تلفن:
خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2424
شماره تلفن:
خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس
شماره داخلی: 2482
شماره تلفن:
خانم مژگان صفرزاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2448
شماره تلفن:
خانم مهندس مریم امجدی
کارشناس
شماره داخلی: 2418
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز افشارطارمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2401
شماره تلفن: 66418107
آقای علی اکبر کیوان نسب

شماره داخلی: 2422
شماره تلفن:
خانم مریم حرآبادی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2447
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین یحیایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2465
شماره تلفن:
آقای دکتر حسام مکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2434
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2425
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس
شماره داخلی: 2461
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2440
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2440
شماره تلفن:
آقای احمد احمدی

شماره داخلی: 2458
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا محمدزاده عطار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2404
شماره تلفن:
خانم دکتر گیتی میرمحمدصادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2442
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن محسنی بزرگی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2441
شماره تلفن:
آقای دکتر احمد عارف آذر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2430
شماره تلفن:
خانم فریده طالبی
کارشناس
شماره داخلی: 2417
شماره تلفن: 66469162
آقای شهرام آزادنیا

شماره داخلی: 2463
شماره تلفن:
آقای مهندس هاشم وجر
کارشناس
شماره داخلی: 2413
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید میرزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2420
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی یاوری
کارشناس
شماره داخلی: 2408
شماره تلفن:
خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس
شماره داخلی: 2412
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدجواد حافظی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2450
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
آقای دکتر مجید کوه خیل
مدیر مالی اداری دانشکده
شماره داخلی: 2416
شماره تلفن:
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی

شماره داخلی: 2426
شماره تلفن:
خانم دکتر اعظم جلالی آرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2435
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی توحیدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید گرمابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2428
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین نازکدست
هیأت علمی
شماره داخلی: 2432
شماره تلفن:
خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس
شماره داخلی: 2456
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها