دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر حمید زراعتگر
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3120-21
شماره تلفن: 64543120
آقای دکتر محمدرضا خدمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3113
شماره تلفن: 64543113
آقای دکتر حمید زراعتگر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3110
شماره تلفن: 64543110
آقای دکتر آرمان زارع بیدکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 076-33625244
شماره تلفن:
آقای دکتر مصباح سایبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3115
شماره تلفن: 64543115
آقای دکتر محمود غیاثی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3122
شماره تلفن: 64543122
آقای دکتر ایمان فرح بخش
هیأت علمی
شماره داخلی: 07633625244
شماره تلفن: 076-7633625241
آقای دکتر حسن قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3112
شماره تلفن: 64543120
آقای دکتر پرویز قدیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3117
شماره تلفن: 64543117
آقای دکتر مهدی سعید کیاست
هیأت علمی
شماره داخلی: 3115
شماره تلفن: 64543115
آقای دکتر سید حسین موسوی زادگان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3129
شماره تلفن: 64543129
آقای دکتر سید هامان هدایت مفیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 076-33625244
شماره تلفن: 7633625241
آقای دکتر اکبر اسفندیاری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3107
شماره تلفن: 64543107
خانم فاطمه تیموری فرد
کارشناس
شماره داخلی: 3123
شماره تلفن: 64543123
خانم لیلا صفری پور

شماره داخلی: 3505
شماره تلفن: 64543505
آقای علی ندیمی
کارشناس
شماره داخلی: 3120-3121
شماره تلفن: 66419615
آقای دکتر مهدی ایرانمنش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3119
شماره تلفن: 64543119
آقای داوود بایرام پور
مسئو ل سایت
شماره داخلی: 3508
شماره تلفن: 66413508
آقای شیرزاد سالاری
کارشناس
شماره داخلی: 07633625245
شماره تلفن: 07633625245
آقای محمد رضا بابایی زارچ

شماره داخلی: ....
شماره تلفن: ...
خانم طاهره سلامتی

شماره داخلی: 28
شماره تلفن: 07633625245
خانم فاطمه شیخی

شماره داخلی: 22
شماره تلفن: 7633625246
آقای محمد محقری دهباز

شماره داخلی: ....
شماره تلفن: ...
آقای دکتر محمدجواد معتمدی سده
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر اشکان بابازاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5942
شماره تلفن: 64545942
آقای دکتر اشکان بابازاده
مدیر
شماره داخلی: 5942
شماره تلفن: 64545942

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها