دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر عباس نادری فر
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3200
شماره تلفن: 66499066
خانم مهندس نینا پوررمضانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3200
شماره تلفن: 66499066
آقای دکتر بابک بنکدارپور
معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 3169
شماره تلفن:
خانم دکتر نرگس فلاح
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 3199
شماره تلفن:
آقای دکتر داود ایرانشاهی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3189
شماره تلفن:
آقای مهندس مجتبی مزینانیان
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی شیمی
شماره داخلی: 3191
شماره تلفن:
آقای دکتر حبیب آل ابراهیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3177
شماره تلفن:
آقای دکتر غلامرضا پازوکی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3159
شماره تلفن:
خانم دکتر فرزانه وهاب زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3161
شماره تلفن:
خانم مهندس الهام رحیم دوست
کارشناس
شماره داخلی: 3126
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزین ذکائی آشتیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3124
شماره تلفن:
خانم دکتر اعظم خوانین زاده
کارشناس
شماره داخلی: 3167
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس نادری فر
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 3158
خانم طاهره دوست محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 3213
شماره تلفن:
خانم منیره تدین
کارشناس
شماره داخلی: 3178
شماره تلفن:
آقای دکتر روئین حلاج
هیأت علمی
شماره داخلی: 3151
شماره تلفن:
خانم زهرا ربیعی

شماره داخلی: 3181
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی کشاورز مروجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3182
شماره تلفن:
خانم مهندس مینا مددی یگانه
کارشناس
شماره داخلی: 3175
شماره تلفن:
خانم مهندس الهام مفرح
کارشناس
شماره داخلی: 3170
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا نوروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3157
شماره تلفن:
خانم دکتر آزاده مغاره
هیأت علمی
شماره داخلی: 3162
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد مظفریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3193
شماره تلفن:
آقای دکتر علی کارگری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3197
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رحمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3198
شماره تلفن:
خانم دکتر لیلا نصرآزادانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3196
شماره تلفن:
آقای مهندس محمدحسین نمازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3156
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلا صفی خانی
کارشناس
شماره داخلی: 3293
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرضا اروجعلیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3163
شماره تلفن:
آقای دکتر سجاد حبیب زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3195
شماره تلفن:
خانم دکتر منصوره سلیمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3152
شماره تلفن:
آقای دکتر فریبرز رشیدی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3190
شماره تلفن:
آقای دکتر بهرام دبیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3172
شماره تلفن:
خانم مهندس سعیده دبیرنیا
کارشناس
شماره داخلی: 3293
شماره تلفن:
آقای علی اکبر طاهریان
کاپرداز
شماره داخلی: 3194
شماره تلفن:
آقای دکتر بهرام ناصرنژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3291
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا منظمی
کارشناس
شماره داخلی: 3173
شماره تلفن:
آقای دکتر احمدرضا رئیسی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3125
شماره تلفن:
آقای دکتر کاووس فلامکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3160
شماره تلفن:
خانم منیژه میرهاشمی
کارشناس
شماره داخلی: 3179
شماره تلفن:
آقای محمد احمدی
کارشناس
شماره داخلی: 3128
شماره تلفن:
آقای دکتر علیمحمد سهل الدین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3154
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها