دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای سید محمد تقی زاده
مدیر امور مالی
شماره داخلی: 2230
شماره تلفن: 64542230
خانم منیر عابدین مقانکی

شماره داخلی: 2230(101)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس حمیدرضا ربیعی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2230(110)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهرداد جهانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(120)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس محمد قاسمی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(118)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس علیرضا صفری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(138)
شماره تلفن: 64542230
خانم لاله فرهنگ
کارشناس
شماره داخلی: 2230(108)
شماره تلفن: 64542230
خانم عاطفه عابدین زاده عبادی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(107)
شماره تلفن: 64542230
خانم فرزانه گنج بخش طهرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای مهدی عبدالمحمدی

شماره داخلی: 2230(144)
شماره تلفن: 64542230
آقای اصغر کاظمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(125)
شماره تلفن: 64542230(125)
آقای علیرضا طاهرزاده
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای محسن قاقزانی
سرپرست اداره رسیدگی و کنترل اسناد
شماره داخلی: 2230(135)
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا مهدی بابائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(140)
شماره تلفن: 64542230
آقای خدابخش جلیلی

شماره داخلی: 2230(131)
شماره تلفن: 64542230
آقای مرتضی سلطانی طاهر

شماره داخلی: 2230(117)
شماره تلفن: 64542230
خانم اکرم زعفرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(119)
شماره تلفن: 64542230
آقای علی اکبر اسدالهی

شماره داخلی: 5484
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا قوتی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(133)
شماره تلفن: 64542230
خانم سمیه سرشار
کارشناس
شماره داخلی: 2230
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها