دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای علیرضا طاهرزاده
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
خانم فرزانه گنج بخش طهرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای مهندس جعفر عبدی
مدیر امور مالی دانشگاه
شماره داخلی: 2230(101)
شماره تلفن: 64542230
خانم منیر عابدین مقانکی

شماره داخلی: 2230(101)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس حمیدرضا ربیعی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2230(110)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهرداد جهانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(120)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس محمد قاسمی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(118)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس علیرضا صفری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(138)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس وحید پویا
کارشناس
شماره داخلی: 2230(124)
شماره تلفن: 64542230
خانم لاله فرهنگ
کارشناس
شماره داخلی: 2230(108)
شماره تلفن: 64542230
خانم عاطفه عابدین زاده عبادی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(107)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهدی عبدالمحمدی

شماره داخلی: 2230(144)
شماره تلفن: 64542230
آقای حسن ملک محمدی

شماره داخلی: 2230(125)
شماره تلفن: 64542230
آقای اصغر کاظمی
کارشناس
شماره داخلی: 5482
شماره تلفن: 64542230
آقای کاوه نوری نجفی
متصدی امور دفتری و بایگانی
شماره داخلی: 2230(150)
شماره تلفن: 64542230
آقای محسن قاقزانی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(135)
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا مهدی بابائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(140)
شماره تلفن: 64542230
آقای خدابخش جلیلی

شماره داخلی: 2230(131)
شماره تلفن: 64542230
آقای مرتضی سلطانی طاهر

شماره داخلی: 2230(117)
شماره تلفن: 64542230
خانم اکرم زعفرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(119)
شماره تلفن: 64542230
آقای ابوالفضل طهماسبی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(121)
شماره تلفن: 64542230
آقای علی اکبر اسدالهی

شماره داخلی: 5484
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا قوتی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(133)
شماره تلفن: 64542230

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها