دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس جعفر عبدی
مدیر امور مالی دانشگاه
شماره داخلی: 2230(101)
شماره تلفن: 64542230
خانم منیر عابدین مقانکی

شماره داخلی: 2230(101)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس حمیدرضا ربیعی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2230(110)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهرداد جهانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(120)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس محمد قاسمی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(118)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس علیرضا صفری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2230(138)
شماره تلفن: 64542230
آقای مهندس وحید پویا
کارشناس
شماره داخلی: 2230(124)
شماره تلفن: 64542230
خانم لاله فرهنگ
کارشناس
شماره داخلی: 2230(108)
شماره تلفن: 64542230
خانم عاطفه عابدین زاده عبادی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(107)
شماره تلفن: 64542230
خانم فرزانه گنج بخش طهرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای مهدی عبدالمحمدی

شماره داخلی: 2230(144)
شماره تلفن: 64542230
آقای حسن ملک محمدی

شماره داخلی: 2230(125)
شماره تلفن: 64542230
آقای اصغر کاظمی
کارشناس
شماره داخلی: 5482
شماره تلفن: 64542230
آقای علیرضا طاهرزاده
کارشناس
شماره داخلی: 2230-2231
شماره تلفن:
آقای کاوه نوری نجفی
متصدی امور دفتری و بایگانی
شماره داخلی: 2230(150)
شماره تلفن: 64542230
آقای محسن قاقزانی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(135)
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا مهدی بابائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2230(140)
شماره تلفن: 64542230
آقای خدابخش جلیلی

شماره داخلی: 2230(131)
شماره تلفن: 64542230
آقای مرتضی سلطانی طاهر

شماره داخلی: 2230(117)
شماره تلفن: 64542230
خانم اکرم زعفرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(119)
شماره تلفن: 64542230
آقای ابوالفضل طهماسبی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(121)
شماره تلفن: 64542230
آقای علی اکبر اسدالهی

شماره داخلی: 5484
شماره تلفن: 64542230
خانم زهرا قوتی
کارشناس
شماره داخلی: 2230(133)
شماره تلفن: 64542230

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها