دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سیدفرهنگ فصیحی
رئیس پارک علم و فناوری
شماره داخلی: 66462244
شماره تلفن: 66462244
خانم زهرا دادگر خانیکی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5709
شماره تلفن: 66462244
خانم مهندس مرضیه سلیمیان
کارشناس مسئول طرح و برنامه
شماره داخلی: 5822
شماره تلفن: 66403184
آقای عبدالرضا خورشیدی
کارشناس روابط عمومی
شماره داخلی: 66414330
شماره تلفن: 66414330
آقای محمدرضا جواهر
رئیس اداره مالی و توسعه کالبدی
شماره داخلی: 5716
شماره تلفن: 66412336
خانم مهندس مریم فرجی
رئیس اداره پذیرش و ارزیابی طرح ها
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66462210
خانم مهندس فاطمه روحانیان
کارشناس ارزیابی
شماره داخلی: 66475984
شماره تلفن: 66475984
خانم مهندس نهال متقی
کارشناس مسئول مرکز رشد
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66403183
آقای محمدرضا ذاکری
کارشناس توسعه
شماره داخلی: 66461191
شماره تلفن: 66461191
آقای محمد میرزایی
کارشناس پشتیبانی
شماره داخلی: 5540
شماره تلفن: 66402525
آقای فرشاد آذرنصر
کارشناس کارگاه
شماره داخلی: 5738
شماره تلفن: 66476852
آقای عطا مستوفی نیا
کارشناس
شماره داخلی: 66470394
شماره تلفن: 66470394
آقای مهندس امیرحسین مشیری
کارشناس
شماره داخلی: 66487174
شماره تلفن: 66487174
مسئول ساختمان
مسئول ساختمان
شماره داخلی: 5585
شماره تلفن: 5585
لابی ورودی برج ابن سینا
لابی ورودی برج ابن سینا
شماره داخلی: 664750900
شماره تلفن: 66978981
انتظامات برج پروفسور حسابی
انتظامات برج پروفسور حسابی
شماره داخلی: 66402441
شماره تلفن: 66402441
انتظامات برج ابن سینا
انتظامات برج ابن سینا
شماره داخلی: 5425
شماره تلفن: 66470363

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها