اعضای هیات علمی و همکاران گروه

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
مدیر گروه
  مدیر گروه
دکتر محسن اکبرپور شیرازی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی
دکتر عباس احمدی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر علی دوست محمدی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر مهدی راستی
صفحه شخصی

 
 

اعضای هیات علمی
دکتر محمدرضا رزازی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر امین غیبی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر مهدی قطعی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر ایمان شریفی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر سعید شریفیان
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر محسن اکبرپور شیرازی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر علیرضا شیخ
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر محمد مهدی لطفی هروی
صفحه شخصی


 

اعضای هیات علمی
دکتر مسعود ماهوتچی
صفحه شخصی

 
 

اعضای هیات علمی
دکتر مهدی مجیدپور
صفحه شخصی

 
 

اعضای هیات علمی
دکتر سلمان نیک صفت
صفحه شخصی

 
 

اعضای هیات علمی
دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
صفحه شخصی

 
 

اساتید همکار گروه
 
دکتر عسل آغاز
صفحه شخصی 

دکتر اکبر اصفهانی پور
صفحه شخصی 

دکتر آزاده محبی
صفحه شخصی 

دکتر بهروز کریمی
صفحه شخصی 

دکتر عرفان صلواتی
صفحه شخصی 

دکتر احمد عبدالله زاده
صفحه شخصی 

دکتر علیرضا باقری
صفحه شخصی 

دکتر بشیر صدیقی
صفحه شخصی


 

دکتر احسان حاجی زاده
صفحه شخصی 

دکتر سیاوش خرسندی
صفحه شخصی 

دکتر بابک صادقیان
صفحه شخصی


 

 
دکتر مرتضی زمانیان
صفحه شخصی 
دکتر حسین نوریخواه
صفحه شخصی
 
دکتر سیدمحمدرضا میرزابابایی
صفحه شخصی
 
دکتر مطهره دهقان
صفحه شخصی
 
دکتر طلا تفضلی
صفحه شخصی
 
دکتر پویا حسین پور
صفحه شخصی
 
دکتر امیر خرسندی
صفحه شخصی