دانشکده مدیریت، علم و فناوری در یک نگاه
+11
اساتید
+0
دانشجویان کارشناسی
+226
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
+0
ثبت اختراع از 1382
+0
مقالات کنفرانس از 1382
+0
مقالات ISI از 2000